Ngày

Giờ

Điện lực Sông Cầu

9/6/2022

8:00 - 12:00

TBA Phú Mỹ 2 (T.725)

9/6/2022

9:30 - 10:30

TBA Vũng Me 1 (T.733), TBA Vũng Me 2 (T.732)

10/6/2022

8:30 - 10:30

TBA Thọ Lộc 2 (T.816), TBA Thọ Lộc 3 (T.815), TBA T.801 Dốc Bảy Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hòa

8/6/2022

7:30 - 8:15

C403HH-Phú Hiệp 2

8/6/2022

8:30 - 9:15

C411HH-TĐC Hoà Vinh 2

8/6/2022

9:30 - 10:15

C425HH-UB Đông Hòa

8/6/2022

14:00 - 14:45

C426HH-Tam Gia

8/6/2022

15:00 - 15:45

C427HH-Khu phố 3-1

10/6/2022

7:30 - 8:15

C472HH-Khu phố 5-1

10/6/2022

8:30 - 9:15

C430HH-Khu phố 4-1

10/6/2022

9:30 - 10:15

C431HH-Khu phố 4-2

10/6/2022

14:00 - 14:45

C437HH-Duy Tân

10/6/2022

15:00 - 15:45

C438HH-Phước Lương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hòa

8/6/2022

7:00 - 16:00

Thôn Vân Hòa - Sơn Long,

9/6/2022

7:00 - 16:00

Thôn Vân Hòa - Sơn Long

10/6/2022

7:00 - 16:00

Suối Đá Phước Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xuân

10/6/2022

7:30 - 16:00

TBA 213 - Suối Trưởng, TBA 251 - Phú Hải, TBA 208 - Phú Tiến, TBA 209 - UBND xã Phú Mỡ, TBA 210 - Phú Lợi, TBA 214 - Phú Tâm, TBA 250 - Phú Đồng, TBA 2022 - UBND xã Phú Mỡ 2, TBA 2021 - Phú Tiến 2, TBA 241 - Trạm BTS Phú Mỡ, TBA 255 - VNPT Phú Mỡ, TBA 274 - Trạm thủy văn Xuân Quang 1, TBA 218 - Trạm bơm Phú Giang, TBA 237 - Khu đập chính La Hiêng, TBA 244 - Thuỷ điện La Hiêng, TBA 246 - Nhà máy 2