Ngày

Giờ

Điện lực Tam Kỳ

7/2/2023

7:30 - 9:30

Nhà hàng Thịnh Phát

7/2/2023

9:30 - 11:00

Thanh Hóa 2; Dưỡng Sơn; TĐC Hùng Vương (XDM)

7/2/2023

13:30 - 15:00

Khu vui chơi Happyland

7/2/2023

15:00 - 17:00

Hùng Vương 1

8/2/2023

7:30 - 9:30

Bơm Tam Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Duy Xuyên

6/2/2023

7:00 - 11:30

TBA Vĩnh Trinh

6/2/2023

13:00 - 16:30

TBA Thọ Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiên Phước

7/2/2023

7:30 - 9:30

TBA Tam Lộc 1

7/2/2023

9:45 - 11:30

TBA Tam Lộc 2

7/2/2023

13:30 - 15:30

TBA Tam Lộc 5

8/2/2023

7:30 - 9:30

TBA Tam Lộc 8

8/2/2023

9:45 - 11:30

TBA Tam Lộc 9

8/2/2023

13:30 - 16:00

TBA Tam Lộc 6

  

Ngày

Giờ

Điện lực Quế Sơn

6/2/2023

7:00 - 9:00

TBA T4 Quế Cường

6/2/2023

9:30 - 11:30

TBA Cống Ba 1