Ngày

Giờ

Điện lực Núi Thành

2/6/2022

5:00 - 6:00

Tam Quang 4, Thanh Long 1, Bãi Rạng

2/6/2022

5:00 - 16:00

Sông Thu ReSort T1, Sông Thu Resort T2, Hòa Thắng T2, KDL Sinh Thái

2/6/2022

7:00 - 11:00

Tam Xuân 1-5

2/6/2022

15:00 - 16:00

Tam Quang 4, Thanh Long 1, Bãi Rạng

3/6/2022

7:00 - 9:00

May in thêu MT

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duy Xuyên

2/6/2022

7:00 - 17:30

Bàn Thạch, Bưu cục Bàn Thạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đại Lộc

3/6/2022

5:00 - 17:00

TBA Phú Long 4, Bưu điện Đại Thắng, Phú Long, Phú Long 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Điện Bàn

1/6/2022

5:00 - 6:00

Xóm Bùng, Ánh sáng Đông Quang, Xóm Phường, Quang Hiện, Quang Phường, Bơm Đông Quang T1, Bơm Đông Quang T2, Đông Hòa, Điện Thọ 1, Thôn Tây - Điện Thọ, Đức Ký Nam (ĐThọ 1)

1/6/2022

5:00 - 12:00

Bơm Đông Quang T1, Bơm Đông Quang T2, Đông Hòa, Điện Thọ 1, Thôn Tây - Điện Thọ, Đức Ký Nam (ĐThọ 1)

1/6/2022

11:00 - 12:00

Xóm Bùng, Ánh sáng Đông Quang, Xóm Phường, Quang Hiện, Quang Phường, Bơm Đông Quang T1, Bơm Đông Quang T2, Đông Hòa, Điện Thọ 1, Thôn Tây - Điện Thọ, Đức Ký Nam (ĐThọ 1)

3/6/2022

7:00 - 11:30

773 Điện Nam, Võ Như Hưng, KDC Bình An 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Quế Sơn

2/6/2022

5:00 - 6:00

Phú Thọ 1, T3 Phú Thọ, T4 Phú Thọ, T7 Phú Thọ, T3-1 Phú Thọ, T6 Phú Thọ, Xuân Thái, T3-2 Phú Thọ, Tân Đông Tây, Phước Chánh, Đông Nam, Thiên An Khương, Mỏ đá Hương Mao, Thiên An Khương 2

2/6/2022

5:00 - 16:00

Chợ mới Phú Thọ, Phú Thọ 1, T1 Phú Thọ (OPEC II), Quế Thuận 1, T1 Quế Thuận (OPEC II), UB Quế Thuận, Phú Dương

2/6/2022

13:00 - 16:30

Thôn 6 Quế Châu

2/6/2022

15:00 - 16:00

Phú Thọ 1, T3 Phú Thọ, T4 Phú Thọ, T7 Phú Thọ, T3-1 Phú Thọ, T6 Phú Thọ, Xuân Thái, T3-2 Phú Thọ, Tân Đông Tây, Phước Chánh, Đông Nam, Thiên An Khương, Mỏ đá Hương Mao, Thiên An Khương 2

3/6/2022

7:00 - 15:30

Thôn 5-1 Quế Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nam Giang

2/6/2022

7:00 - 12:00

TBA A Dim