Ngày

Giờ

Điện lực Tam Kỳ

17/1/2023

7:00 - 12:30

Tam Ngọc 8

17/1/2023

7:30 - 12:00

KDC Cầu Kỳ Phú 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hội An

17/1/2023

7:30 - 11:45

Trạm Quảng trường Sông Hoài (CIA1)

17/1/2023

13:30 - 17:00

Trạm Bãi Tắm Hà My (CLJ)

18/1/2023

7:30 - 11:45

Trạm Quảng Nam (CIA); Quảng Nam 2 (CLL)

18/1/2023

13:30 - 17:00

Trạm Thái Phiên 2 (CII1)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duy Xuyên

17/1/2023

7:00 - 11:30

TBA Nam Phước 5 ODA

17/1/2023

13:00 - 17:30

TBA Bơm Diều Gà

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thăng Bình

17/1/2023

7:00 - 12:30

Xuân Thái Đông; Tịnh Yên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Quế Sơn

18/1/2023

6:30 - 17:30

T1 Tinh bột sắn; T2 Tinh bột sắn; T3 Tinh bột sắn; Nam Châu