Ngày

Giờ

Điện lực Tam Kỳ

20/4/2022

7:00 - 16:00

TBA Hòa Hương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hội An

19/4/2022

7:00 - 16:00

Nhánh rẽ Quảng trường Sông Hoài (CIA1), TBA KS Thanh Bình 4, KS Sangrila, KS Hoàng Gia 2, KS Lanuna

 

Ngày

Giờ

Điện lực Duy Xuyên

20/4/2022

7:00 - 17:30

TBA y tế Duy Xuyên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tiên Phước

20/4/2022

7:30 - 11:30

TBA thủy sản Phú Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thăng Bình

18/4/2022

7:00 - 9:30

Trạm Nguyên Lợi Hưng

18/4/2022

9:30 - 12:00

Trạm Công ty TNHH OBS

18/4/2022

13:00 - 15:00

Trạm Cảnh sát giao thông

18/4/2022

15:00 - 17:30

Trạm Ngọc Khô 2

19/4/2022

7:00 - 11:30

Trạm Trà Sơn

19/4/2022

13:00 - 15:00

Trạm T5 Bình Triều

19/4/2022

15:00 - 17:30

Trạm T6 Bình Triều

20/4/2022

7:00 - 9:30

Trạm Bình Sa 1

20/4/2022

9:30 - 12:00

Trạm Bình Sa 4

20/4/2022

13:00 - 15:00

Trạm Bình Sa 2 (UB)

20/4/2022

15:00 - 17:30

Trạm Bình Trúc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đại Lộc

20/4/2022

6:00 - 10:00

Trạm Điện Hồng 2 (T4), Thôn 7 Điện Hồng 2

20/4/2022

6:00 - 13:00

Trạm Điện Hồng 3 T1, Điện Hồng 3 T2, Điện Hồng 3 T2A

20/4/2022

7:00 - 12:00

Trạm Điện Hồng 3 T1B

20/4/2022

10:00 - 13:00

Trạm Thị trấn 11, Giáo Ái Bắc (GHG)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hiệp Đức

20/4/2022

6:30 - 17:30

Phước Trà 3, UB Phước Trà, T3 Phước Trà, Phước Trà 7, Phước Trà 6, Thôn 1 Phước Trà

 

Ngày

Giờ

Điện lực Điện Bàn

18/4/2022

7:30 - 10:30

TBA Trung Phú

19/4/2022

7:30 - 11:30

TBA Pepsico T2

20/4/2022

7:30 - 11:30

TBA Bơm Điện Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Quế Sơn

19/4/2022

7:00 - 9:30

TBA TĐC Quế Trung

19/4/2022

10:00 - 12:00

TBA Lập Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nam Giang

18/4/2022

8:00 - 10:00

TBA Thôn Vinh

18/4/2022

10:00 - 12:00

TBA Pà Tôi

18/4/2022

13:00 - 15:00

TBA Pà Vả

18/4/2022

15:00 - 17:00

TBA Ta Bhing 2

19/4/2022

8:00 - 10:00

TBA Pà Ia

19/4/2022

10:00 - 12:00

TBA Cà Doong 2

19/4/2022

13:00 - 15:00

TBA Cà Doong 1

19/4/2022

15:00 - 17:00

TBA Pà Roong

20/4/2022

8:00 - 10:00

TBA Làng Rô

20/4/2022

10:00 - 12:00

TBA Làng Ngói 2

20/4/2022

13:00 - 15:00

TBA Làng Ngói 1

20/4/2022

15:00 - 17:00

TBA Pà Căng