Ngày

Giờ

Điện lực Bình Sơn

10/1/2023

7:30 - 9:00

TBA khu TĐC xứ Đồng Trì

10/1/2023

9:30 - 11:00

TBA Bình Châu 17

10/1/2023

13:00 - 14:30

TBA Bình Châu 6

10/1/2023

15:00 - 16:30

TBA cảng Sa Kỳ

11/1/2023

7:30 - 9:00

TBA Bình Nguyên 1

11/1/2023

8:00 - 11:30

TBA Bình Thanh Tây 12

11/1/2023

9:00 - 11:00

TBA Bình Hải 9

11/1/2023

9:30 - 11:00

TBA Bình Nguyên 5

11/1/2023

13:00 - 14:30

TBA Bình Chánh 2

11/1/2023

15:00 - 16:30

TBA Bình Chánh 6

12/1/2023

7:30 - 9:00

TBA Bình Thạnh 1

12/1/2023

8:30 - 10:30

TBA Bình Châu 13, TBA Bình Châu 14

12/1/2023

9:30 - 11:00

TBA Bình Thạnh 12

12/1/2023

13:00 - 14:30

TBA Bình Thạnh 2

12/1/2023

15:00 - 16:30

TBA Bình Thạnh 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Phổ

10/1/2023

9:00 - 11:00

Trạm Ba Trang 8, Ba Trang 9

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nghĩa Hành

12/1/2023

8:00 - 16:00

Trạm Long Môn 3, Long Môn 4, Long Môn 8