Ngày

Giờ

Điện lực Bình Sơn

12/9/2023

8:00 - 9:00

TBA Bình Tân 5

12/9/2023

8:00 - 11:00

TBA NMSX bao bì polypropylen (2x560KVA)

13/9/2023

8:00 - 10:00

TBA khu dịch vụ Bình Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộ Đức

13/9/2023

8:00 - 13:00

Đức Minh 3; Đức Minh 4; Đức Minh 6; Đức Minh 10; Đức Minh 11; Đức Minh 12

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Tịnh

12/9/2023

7:00 - 13:30

TBA Tịnh Minh 1

12/9/2023

7:30 - 11:30

TBA Tịnh Thọ 10; Tịnh Thọ 11

12/9/2023

13:20 - 16:40

TBA Tịnh Giang 6

14/9/2023

13:00 - 15:00

TBA NT25-3.2