Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Quảng Ngãi

11/11/2021

7:30 - 11:30

TBA Nghĩa An 12, TBA Nghĩa An 2

11/11/2021

13:30 - 17:00

TBA Nghĩa An 9

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Sơn

11/11/2021

7:00 - 9:00

TBA Bình Thạnh 3, TBA Bình Thạnh 6

11/11/2021

13:00 - 16:00

TBA (250+750) KVA-22/0,4KV Dăm Gỗ 7 (1)-250KVA

12/11/2021

9:30 - 11:30

TBA than Thiên Ấn

12/11/2021

13:00 - 14:30

TBA KDC Trung Minh

12/11/2021

15:00 - 16:30

TBA CBSK và các CP từ sa khoáng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tư Nghĩa

14/11/2021

7:00 - 8:00

Trạm Nghĩa Phương 3 (TBA giả 1), TBA Nghĩa Hiệp 10, Nghĩa Hiệp 11, Nghĩa Hiệp 12, Nghĩa Hiệp 13, Nghĩa Hiệp 1, Nghĩa Hiệp 3, Nghĩa Hiệp 4, Nghĩa Hiệp 5, Nghĩa Hiệp 6, Nghĩa Hiệp 7, Nghĩa Hiệp 8, Nghĩa Hiệp 9, La Hà 12, La Hà 9, Nghĩa Phương 1, Nghĩa Phương 3, Nghĩa Phương 4, Nghĩa Phương 6, Nghĩa Phương 7, Nghĩa Phương 8 (TĐC Nghĩa Phương), Nghĩa Phương 9, Nghĩa Thương 3, Nghĩa Thương 6, Nghĩa Thương 7, Nghĩa Thương 14, Nghĩa Thương 15, Nghĩa Trung 2, Nghĩa Trung 6, Nghĩa Trung 7, Sông Vệ 1, Sông Vệ 2, Sông Vệ 3, Sông Vệ 4, Sông Vệ 5, Sông Vệ 6, Sông Vệ 7, Sông Vệ 8, Nghĩa Trung 11, Nghĩa Trung 14, Chiếu sáng cầu Cây Bứa - 473/E16.3, Đăng kiểm Nghĩa Phương - 473/E16.3, Thu phí Tư Nghĩa

14/11/2021

7:00 - 15:00

Trạm Nghĩa Thương 3, Nghĩa Thương 6, Nghĩa Thương 14, Nghĩa Thương 15, Sông Vệ 6, Thu phí Tư Nghĩa

14/11/2021

13:40 - 15:00

Trạm Nghĩa Phương 3 (TBA giả 1), TBA Nghĩa Hiệp 10, Nghĩa Hiệp 11, Nghĩa Hiệp 12, Nghĩa Hiệp 13, Nghĩa Hiệp 1, Nghĩa Hiệp 3, Nghĩa Hiệp 4, Nghĩa Hiệp 5, Nghĩa Hiệp 6, Nghĩa Hiệp 7, Nghĩa Hiệp 8, Nghĩa Hiệp 9, La Hà 12, La Hà 9, Nghĩa Phương 1, Nghĩa Phương 3, Nghĩa Phương 4, Nghĩa Phương 6, Nghĩa Phương 7, Nghĩa Phương 8 (TĐC Nghĩa Phương), Nghĩa Phương 9, Nghĩa Thương 3, Nghĩa Thương 6, Nghĩa Thương 7, Nghĩa Thương 14, Nghĩa Thương 15, Nghĩa Trung 2, Nghĩa Trung 6, Nghĩa Trung 7, Sông Vệ 1, Sông Vệ 2, Sông Vệ 3, Sông Vệ 4, Sông Vệ 5, Sông Vệ 6, Sông Vệ 7, Sông Vệ 8, Nghĩa Trung 11, Nghĩa Trung 14, Chiếu sáng cầu Cây Bứa - 473/E16.3, Đăng kiểm Nghĩa Phương - 473/E16.3, Thu phí Tư Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hà

11/11/2021

7:00 - 9:40

TBA Sơn Giang 2

11/11/2021

7:30 - 12:00

TBA Sơn Giang 8, TBA Sơn Giang 9, TBA Sơn Giang 10, TBA Sơn Giang 4, TBA Sơn Giang 5

11/11/2021

9:45 - 12:25

TBA Sơn Giang 3

11/11/2021

13:30 - 16:10

TBA Sơn Giang 7

12/11/2021

7:00 - 9:40

TBA Sơn Giang 11

12/11/2021

9:40 - 10:55

TBA Sơn Giang 6

12/11/2021

13:00 - 15:40

TBA Sơn Giang 4

12/11/2021

13:30 - 15:30

TBA Sơn Cao 4

12/11/2021

15:45 - 17:00

TBA Sơn Cao 9

13/11/2021

7:00 - 10:00

TBA Sơn Hải 5, TBA Sơn Hải 6, TBA Sơn Hải 7, TBA Sơn Hải 10, TBA Sơn Thủy 1, TBA Sơn Thủy 2, TBA Sơn Thủy 3, TBA Sơn Thủy 4, TBA Sơn Thủy 9, TBA Sơn Thủy 10, TBA Sơn Hải 1, TBA Sơn Hải 2, TBA Sơn Hải 3, TBA Sơn Hải 4, TBA Sơn Hải 8, TBA Năng lượng Ba Tơ, TBA NM mì Sơn Hải, NM Tinh bột mì Sơn Hải 2, TBA NM mì Sơn Hải 3

13/11/2021

10:00 - 16:30

TBA Sơn Hải 7, TBA Sơn Hải 1, TBA Sơn Hải 2, TBA Sơn Hải 3, TBA Sơn Hải 8, TBA NM mì Sơn Hải, NM Tinh bột mì Sơn Hải 2, TBA NM mì Sơn Hải 3

14/11/2021

8:30 - 12:00

TBA Sơn Bao 4, TBA Sơn Bao 5, TBA Sơn Bao 6, TBA Sơn Bao 7, TBA Sơn Bao 8, TBA Sơn Bao 9, TBA Sơn Bao 1, TBA Sơn Bao 2, TBA Sơn Bao 3, TBA Sơn Bao 11

14/11/2021

8:30 - 12:30

TBA Sơn Thủy 5, TBA Sơn Kỳ 1, TBA Sơn Kỳ 2, TBA Sơn Kỳ 4, TBA Sơn Kỳ 6, TBA Sơn Kỳ 7, TBA Sơn Kỳ 8, TBA Sơn Thủy 6, TBA Sơn Thủy 7, TBA Sơn Thủy 8, TBA Sơn Kỳ 3, TBA Sơn Kỳ 5

16/11/2021

8:30 - 10:30

TBA Sơn Ba 7

16/11/2021

13:00 - 15:00

TBA Sơn Thượng 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộ Đức

13/11/2021

7:30 - 8:00

Trạm Đức Hòa 1 (Nam Hòa), Đức Hòa 2 (Nam Hòa 2), Đức Hòa 3, Đức Hòa 5, Đức Hòa 6, Đức Phú 1, Đức Phú 2, Đức Phú 3, Đức Phú 4, Đức Phú 5, Đức Phú 6, Đức Phú 7, Đức Phú 8, Đức Phú 9, Đức Phú 10, Đức Phú 11, Đức Phú 12, Đức Phú 13, Đức Phú 14, Đức Tân 3, Đức Tân 4, TBA Bò sữa Vinamilk, Trang trại chăn nuôi Đức Hòa, Điện mặt trời Cty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống, Ga Mộ Đức, Cty CP điện Hoàng Anh Gia Lai, Cty CP Đầu tư năng lượng mặt trời Miền Trung, Cty TNHH Đầu tư năng lượng DKK, Cty TNHH Đầu tư phát triển nông nghiệp Thiên Nam, Cty TNHH Đầu tư phát triển Đại Thiên Mã, Cty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống (2), Cty TNHH Năng lượng tái tạo Thiên Nam (1), Cty TNHH Năng lượng tái tạo Thiên Nam 2, Cty CP Xây lắp điện Anh Hùng, Cty TNHH Xây lắp Thiên Nam

13/11/2021

8:00 - 10:30

Trạm Đức Phú 1, Đức Phú 3, Đức Phú 4, Đức Phú 5, Đức Phú 6, Đức Phú 9, Đức Phú 13

13/11/2021

10:30 - 10:55

Trạm Đức Hòa 1 (Nam Hòa), Đức Hòa 2 (Nam Hòa 2), Đức Hòa 3, Đức Hòa 5, Đức Hòa 6, Đức Phú 1, Đức Phú 2, Đức Phú 3, Đức Phú 4, Đức Phú 5, Đức Phú 6, Đức Phú 7, Đức Phú 8, Đức Phú 9, Đức Phú 10, Đức Phú 11, Đức Phú 12, Đức Phú 13, Đức Phú 14, Đức Tân 3, Đức Tân 4, TBA Bò sữa Vinamilk, Trang trại chăn nuôi Đức Hòa, Điện mặt trời Cty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống, Ga Mộ Đức, Cty CP điện Hoàng Anh Gia Lai, Cty CP Đầu tư năng lượng mặt trời Miền Trung, Cty TNHH Đầu tư năng lượng DKK, Cty TNHH Đầu tư phát triển nông nghiệp Thiên Nam, Cty TNHH Đầu tư phát triển Đại Thiên Mã, Cty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống (2), Cty TNHH Năng lượng tái tạo Thiên Nam (1), Cty TNHH Năng lượng tái tạo Thiên Nam 2, Cty CP Xây lắp điện Anh Hùng, Cty TNHH Xây lắp Thiên Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Tịnh

12/11/2021

8:00 - 10:20

TBA Tịnh Đông 8, TBA Tịnh Thiện 4

14/11/2021

7:00 - 9:00

Thị trấn Sơn Tịnh 2