Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Quảng Ngãi

10/10/2023

8:00 - 11:00

TBA Nghĩa Hà 2; Nghĩa Hà 6; Nghĩa Hà 18; Trạm ảo Bảo Lê

10/10/2023

13:30 - 16:30

TBA Nguyễn Thụy 3

11/10/2023

8:00 - 16:00

TBA Nghĩa Hà 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Sơn

12/10/2023

7:30 - 10:30

TBA Bình Long 7

12/10/2023

8:00 - 10:00

TBA Bình Khương 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hà

11/10/2023

8:00 - 11:00

TBA Sơn Lăng 10

11/10/2023

14:00 - 16:00

TBA Sơn Thành 12

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nghĩa Hành

10/10/2023

8:00 - 12:00

TBA Long Sơn 6; Long Sơn 9

12/10/2023

8:00 - 12:00

TBA Hành Minh 9

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Tịnh

10/10/2023

7:30 - 10:00

TBA Tịnh Ấn Tây 6

10/10/2023

7:30 - 10:30

TBA Tịnh Ấn Đông 6

12/10/2023

7:00 - 11:30

TBA Tịnh Phong 10

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Bồng

10/10/2023

8:00 - 9:30

TBA Trà Bình 1

10/10/2023

8:00 - 15:20

Trạm Trà Bùi 1; Trà Bùi 2; Trà Nham 10; Trà Nham 3; Trà Nham 4; Trà Nham 5; Trà Nham 8; Trà Thọ 8; Trà Thọ 9; Trà Thọ 13; Trà Trung 1; Trà Trung 2; Trà Trung 3; Trà Trung 4; Trà Trung 5; Trà Trung 6; Trà Trung 7

10/10/2023

13:00 - 14:30

TBA Trà Sơn 1

10/10/2023

15:00 - 17:00

TBA Trà Phong 3

10/10/2023

15:30 - 17:00

TBA Trà Lâm 2