Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Quảng Ngãi

15/01/2022

8:00 - 10:30

TBA Nghĩa An 12, TBA Nghĩa An 14, TBA Nghĩa An 2, TBA Nghĩa An 6, TBA Nghĩa An 7, TBA Nghĩa An 9, Trạm ảo Lê Văn Bé

15/01/2022

13:30 - 15:00

TBA Nghĩa An 11

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Sơn

16/01/2022

13:00 - 16:30

TBA Châu Ổ 2, TBA Châu Ổ 4, TBA Châu Ổ 12, TBA KDC Đông Nam TT Châu Ổ, TBA Bình Thới 1, TBA Bình Thới 3, TBA Bình Thới 6, TBA Châu Ổ 18, TBA Châu Ổ 9, TBA kho bạc Bình Sơn, TBA chợ Châu Ổ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộ Đức

17/01/2022

8:00 - 9:00

Nuôi tôm Đức Phong 5

17/01/2022

9:10 - 10:10

Nuôi tôm Đức Phong 4