Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Quảng Ngãi

15/11/2022

8:00 - 9:00

TBA Phạm Văn Đồng 6

15/11/2022

9:15 - 11:15

TBA Đinh Tiên Hoàng 3

15/11/2022

13:30 - 14:30

TBA NM nước 1

15/11/2022

14:45 - 16:45

TBA Trần Cao Vân 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Sơn

15/11/2022

8:00 - 11:00

TBA thôn Phước Hòa, TBA Bình Đông 1, TBA Bình Đông 8, TBA Bình Đông 12, TBA trạm bơm số 2 - Hòa Phát, TBA CBCNV Hòa Phát Dung Quất, TBA trạm trộn BT Công ty TNHH TM Việt Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Phổ

14/11/2022

8:30 - 9:30

TBA DNTN Bách Bằng

14/11/2022

10:00 - 11:00

TBA gạch tuy nen Phổ Hòa

15/11/2022

7:30 - 8:30

TBA Phổ Khánh 25

15/11/2022

9:00 - 10:00

TBA Phổ Khánh 6

15/11/2022

10:30 - 11:30

TBA Phổ Khánh 15

15/11/2022

14:00 - 15:00

TBA Phổ Khánh 21

15/11/2022

15:30 - 16:30

TBA Phổ Khánh 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tư Nghĩa

16/11/2022

7:30 - 8:30

TBA Nghĩa Thương 1

16/11/2022

8:40 - 9:40

TBA La Hà 12

16/11/2022

10:00 - 11:00

TBA Sông Vệ 7

16/11/2022

14:00 - 15:00

TBA Nghĩa Phương 4

16/11/2022

15:10 - 16:10

TBA Nghĩa Phương 7