Ngày

Giờ

Điện lực Bình Sơn

19/5/2022

8:00 - 13:30

TBA Bình Thuận 7

19/5/2022

11:00 - 13:00

TBA Bình Phú 3, TBA Bình Phú 4

20/5/2022

10:00 - 12:00

TBA Bình An 6, TBA Bình An 7, TBA Bình An 9

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Phổ

18/5/2022

12:00 - 13:00

Phổ An 2, Phổ An 3, Phổ An 4, Phổ An 5, Phổ An 6, Phổ An 9, Phổ An 10, Phổ An 11, Phổ An 12, Phổ An 13, Nuôi tôm Pho An 1, NT Pho An 2, NT Pho An 3, NT Pho An 4, NT Pho An 5

    

Ngày

Giờ

Điện lực Nghĩa Hành

18/5/2022

7:00 - 9:00

TBA Hành Nhân 5

18/5/2022

9:15 - 11:15

TBA Hành Nhân 2

18/5/2022

12:30 - 14:30

TBA Hành Nhân 8

18/5/2022

15:00 - 17:00

TBA Hành Nhân 9

19/5/2022

7:00 - 9:00

TBA Hành Dũng 6

19/5/2022

9:15 - 11:15

TBA Hành Dũng 9

19/5/2022

12:30 - 14:30

TBA Hành Dũng 1

19/5/2022

15:00 - 17:00

TBA Hành Dũng 2

20/5/2022

7:00 - 9:00

TBA Hành Dũng 8

20/5/2022

9:15 - 11:15

TBA Hành Đức 3

20/5/2022

12:30 - 14:30

TBA Hành Đức 4

20/5/2022

15:00 - 17:00

TBA Hành Đức 5