Ngày

Giờ

Điện lực Tư Nghĩa

1/6/2022

7:30 - 12:30

TBA Nghĩa Thắng 4

1/6/2022

13:00 - 15:00

TBA Nghĩa Thắng 3

2/6/2022

12:00 - 17:00

TBA Bơm Gò Su

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nghĩa Hành

1/6/2022

7:30 - 9:30

TBA Hành Thịnh 9

1/6/2022

9:45 - 11:45

TBA Hành Thịnh 10

1/6/2022

13:00 - 15:00

TBA Hành Thịnh 8

1/6/2022

15:15 - 17:15

TBA Hành Thiện 4

2/6/2022

7:30 - 9:30

TBA Hành Thiện 13

2/6/2022

9:45 - 11:45

TBA Hành Thiện 3

2/6/2022

13:00 - 15:00

TBA Hành Tín Tây 1

2/6/2022

15:15 - 17:15

TBA Hành Đông 2

3/6/2022

7:30 - 9:30

TBA Minh Long 6

3/6/2022

9:45 - 11:45

TBA Minh Long 8

3/6/2022

13:00 - 15:00

TBA Minh Long 7

3/6/2022

15:15 - 17:15

TBA Minh Long 1