Ngày

Giờ

Điện lực Mộ Đức

17/1/2023

8:00 - 9:00

Nuôi tôm Đức Phong 5

17/1/2023

9:30 - 10:30

Trang trại chăn nuôi Đức Hòa