Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Quảng Ngãi

19/4/2022

8:30 - 10:30

TBA Nghĩa An 15

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Sơn

19/4/2022

8:00 - 8:45

TBA chiếu sáng T3 Trì Bình Dung Quất

20/4/2022

8:00 - 11:30

TBA Bình Hiệp 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Phổ

18/4/2022

7:30 - 9:30

TBA Phổ Châu 5

18/4/2022

9:45 - 11:45

TBA Phổ Châu 3

18/4/2022

13:00 - 15:00

TBA Phổ Châu 1

18/4/2022

15:15 - 17:15

TBA khu du lịch Sa Huỳnh 1

19/4/2022

7:30 - 9:30

TBA Phổ Thạnh 8

19/4/2022

9:45 - 11:45

TBA Phổ Thạnh 5

19/4/2022

13:00 - 15:00

TBA Phổ Thạnh 11

19/4/2022

15:15 - 17:15

TBA Phổ Thạnh 4

20/4/2022

7:30 - 9:30

TBA Phổ Thạnh 27

20/4/2022

9:45 - 11:45

TBA Phổ Thạnh 1

20/4/2022

13:00 - 15:00

TBA Phổ Thạnh 16

20/4/2022

15:15 - 17:15

TBA Đập Diên Trường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tư Nghĩa

20/4/2022

7:30 - 9:00

TBA Nghĩa Điền 2

20/4/2022

9:30 - 11:00

TBA Nghĩa Điền 7

20/4/2022

13:30 - 15:00

TBA Nghĩa Thuận 7

20/4/2022

15:30 - 17:00

TBA Nghĩa Thắng 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộ Đức

19/4/2022

9:15 - 10:15

TBA Đức Phong 5

19/4/2022

10:30 - 11:30

TBA Đức Phong 6

19/4/2022

11:45 - 12:45

TBA Đức Phong 12

20/4/2022

8:00 - 9:00

TBA Đức Hiệp 4

20/4/2022

9:15 - 10:15

TBA Đức Hiệp 6

20/4/2022

11:00 - 12:00

TBA Đức Hiệp 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Tịnh

20/4/2022

7:30 - 11:45

NM SX vải Whitex Dung Quất

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Bồng

18/4/2022

9:00 - 10:30

TBA NM gỗ Kim Sơn