Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Quảng Ngãi

22/10/2021

7:30 - 11:30

TBA Nghĩa An 11, TBA Nghĩa An 1

22/10/2021

13:00 - 15:00

TBA Nghĩa Hà 3

22/10/2021

13:30 - 17:30

TBA Nghĩa An 13, TBA Nghĩa An 8

22/10/2021

15:20 - 17:20

TBA Nghĩa Hà 4

24/10/2021

7:30 - 11:30

TBA Nghĩa An 5

26/10/2021

7:30 - 11:30

TBA Nghĩa An 6

26/10/2021

13:30 - 17:30

TBA Nghĩa An 14, TBA Nghĩa An 7

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Sơn

21/10/2021

6:00 - 6:40

TBA Bình Đông 4, TBA Bình Đông 5, TBA Bình Đông 6, TBA Xi măng Đại Việt, TBA doanh trại Hải Đội 23, TBA nhà máy đóng tàu DQ27, TBA tự dùng Xi măng Đại Việt, TBA nhà máy đóng tàu DQ1, TBA nhà máy đóng tàu DQ2

21/10/2021

7:30 - 9:30

TBA Bình Hải 6

21/10/2021

8:00 - 10:30

TBA Bình Nguyên 6, TBA Bình Nguyên 7

21/10/2021

8:00 - 10:00

TBA Đồi Cây Sấu (75KVA-471/E17.1)

21/10/2021

10:00 - 12:00

TBA Bình Hải 7

21/10/2021

11:00 - 12:30

TBA TTLT tài liệu NMLD Dung Quất

21/10/2021

14:00 - 16:00

TBA Bình Hoà 3

22/10/2021

7:30 - 9:30

TBA Bình Tân 6

22/10/2021

8:00 - 12:00

TBA Bình Tân 3, TBA Chùa Viên Giác

22/10/2021

10:00 - 12:00

TBA Bình Tân 7

22/10/2021

14:00 - 16:00

TBA Bình Tân 4

23/10/2021

6:00 - 6:25

TBA Bình Đông 4, TBA Bình Đông 5, TBA Bình Đông 6, TBA Xi măng Đại Việt, TBA doanh trại Hải Đội 23, TBA nhà máy đóng tàu DQ27, TBA tự dùng Xi măng Đại Việt, TBA nhà máy đóng tàu DQ1, TBA nhà máy đóng tàu DQ2

23/10/2021

7:30 - 10:30

TBA Bình Long 3

23/10/2021

8:00 - 9:30

TBA Bình Minh 16

23/10/2021

9:30 - 11:30

TBA Châu Ổ 7

23/10/2021

10:00 - 11:30

TBA Bình Minh 14

23/10/2021

14:00 - 16:00

TBA Bình Thới 1, TBA Bình Thới 3, TBA Bình Thới 6

23/10/2021

14:00 - 16:40

TBA Bình Phước 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tư Nghĩa

23/10/2021

8:00 - 11:00

Trạm La Hà 6, Nghĩa Thương 12

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hà

21/10/2021

8:00 - 9:15

TBA Sơn Tinh 4

21/10/2021

9:30 - 10:45

TBA Sơn Tinh 5

21/10/2021

13:30 - 14:45

TBA Sơn Dung 2

21/10/2021

14:45 - 16:45

TBA Sơn Dung 3

22/10/2021

8:00 - 10:00

TBA Sơn Dung 5

22/10/2021

9:30 - 10:45

TBA Sơn Dung 12

22/10/2021

13:30 - 16:30

TBA Sơn Liên 2

22/10/2021

15:30 - 16:45

TBA Sơn Dung 9

23/10/2021

8:00 - 9:00

TBA Sơn Dung 7, TBA Sơn Dung 8, TBA Sơn Dung 11, TBA Sơn Lập 1, TBA Sơn Lập 5, TBA Sơn Long 1, TBA Sơn Long 2, TBA Sơn Long 5, TBA Sơn Long 6, TBA Sơn Long 7, TBA Sơn Long 8, TBA Sơn Long 9, TBA Sơn Long 10, TBA Sơn Kỳ 9, TBA Sơn Dung 10, TBA Sơn Lập 2, TBA Sơn Lập 3, TBA Sơn Lập 4, TBA Sơn Long 3, TBA Sơn Long 4, TBA thi công TĐ Sơn Trà 1C - T1, TBA thi công TĐ Sơn Trà 1C - T2, TBA Công ty 30/4, TBA Sơn Trà 5

23/10/2021

8:30 - 10:30

TBA Sơn Thượng 4, TBA Sơn Kỳ 1

23/10/2021

9:00 - 16:00

TBA Sơn Dung 7, TBA Sơn Dung 8, TBA Sơn Dung 11, TBA Sơn Long 1, TBA Sơn Long 2, TBA Sơn Long 5, TBA Sơn Long 6, TBA Sơn Dung 10, TBA Sơn Long 3, TBA Sơn Long 4

23/10/2021

14:00 - 16:00

TBA Sơn Kỳ 5

24/10/2021

8:00 - 9:00

TBA Sơn Lăng 7

24/10/2021

8:00 - 14:35

TBA Sơn Dung 7, TBA Sơn Dung 8, TBA Sơn Dung 11, TBA Sơn Long 1, TBA Sơn Long 2, TBA Sơn Long 5, TBA Sơn Long 6, TBA Sơn Dung 10, TBA Sơn Long 3, TBA Sơn Long 4

24/10/2021

14:35 - 15:00

TBA Sơn Dung 7, TBA Sơn Dung 8, TBA Sơn Dung 11, TBA Sơn Lập 1, TBA Sơn Lập 5, TBA Sơn Long 1, TBA Sơn Long 2, TBA Sơn Long 5, TBA Sơn Long 6, TBA Sơn Long 7, TBA Sơn Long 8, TBA Sơn Long 9, TBA Sơn Long 10, TBA Sơn Kỳ 9, TBA Sơn Dung 10, TBA Sơn Lập 2, TBA Sơn Lập 3, TBA Sơn Lập 4, TBA Sơn Long 3, TBA Sơn Long 4, TBA thi công TĐ Sơn Trà 1C - T1, TBA thi công TĐ Sơn Trà 1C - T2, TBA Công ty 30/4, TBA Sơn Trà 5

25/10/2021

7:00 - 9:40

TBA Sơn Giang 5

25/10/2021

8:00 - 11:00

TBA Sơn Liên 1

25/10/2021

8:30 - 10:30

TBA Sơn Thủy 6

25/10/2021

9:45 - 12:25

TBA Sơn Giang 10

25/10/2021

13:30 - 15:30

TBA Sơn Thủy 7

25/10/2021

13:30 - 16:10

TBA Sơn Cao 1

26/10/2021

7:00 - 9:40

TBA Sơn Cao 2

26/10/2021

8:00 - 11:00

TBA Sơn Hải 2

26/10/2021

9:45 - 12:25

TBA Sơn Cao 3

26/10/2021

13:00 - 15:40

TBA Sơn Cao 8

26/10/2021

13:30 - 16:30

TBA Sơn Ba 5

27/10/2021

7:00 - 9:40

TBA Sơn Giang 2

27/10/2021

8:30 - 10:30

TBA Sơn Trung 2

27/10/2021

9:45 - 12:25

TBA Sơn Giang 3

27/10/2021

13:30 - 16:10

TBA Sơn Giang 7

27/10/2021

13:30 - 15:30

TBA Sơn Thượng 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộ Đức

24/10/2021

8:00 - 11:00

Trạm Đức Nhuận 3, Đức Nhuận 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nghĩa Hành

24/10/2021

8:00 - 11:30

Trạm Hành Phước 1, Hành Phước 2, Hành Phước 4, Hành Phước 5, Hành Phước 7, Hành Phước 8, Hành Phước 9, Hành Phước 10, Hành Phước 11, Hành Phước 12, Hành Phước 13

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Tịnh

22/10/2021

8:00 - 10:00

TBA Tịnh Bắc 3, TBA Tịnh Bắc 4

23/10/2021

8:00 - 9:30

Trạm Tịnh Hiệp 10, Tịnh Hiệp 12, Tịnh Hiệp 15, Tịnh Hiệp 6, Tịnh Hiệp 7, Tịnh Hiệp 8, Tịnh Hiệp 9, TBA Tịnh Trà 7

27/10/2021

8:00 - 10:20

TBA Tịnh Đông 8, TBA Tịnh Thiện 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Bồng

25/10/2021

8:30 - 10:30

Trạm Trà Thủy 13

26/10/2021

9:00 - 12:00

Trạm Trà Thanh 12, Trà Thanh 13, Trà Thanh 14, Trà Thanh 4, Trà Thanh 5, Trà Thanh 6