Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Quảng Ngãi

23/6/2022

8:00 - 9:00

Quang Trung 6 - 473/E16.1, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 6 - XT471/E16.1

23/6/2022

9:15 - 10:15

Quang Trung 7 - 473/E16.1, Trường ĐH Phạm Văn Đồng 7 - XT471/E16.1

23/6/2022

10:30 - 11:30

Quang Trung 8 - 473/E16.1, Bau Giang 1 (Trường Chinh 2) - XT471/E16.1

23/6/2022

13:30 - 14:30

Quang Trung 9 - 473/E16.1, Bàu Giang 2 (Trường Chinh 3) - XT471/E16.1

23/6/2022

14:45 - 15:45

Quang Trung 11 - 473/E16.1, Phan Đình Phùng 3 - XT471/E16.1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Sơn

24/6/2022

7:30 - 9:00

TBA Giấy Phú Mỹ

24/6/2022

9:30 - 11:00

TBA Five Starts

24/6/2022

13:30 - 15:00

TBA KDC Bàu Mang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tư Nghĩa

24/6/2022

7:30 - 9:00

TBA Nghĩa Thương 7, Nghĩa Thương 9

24/6/2022

9:10 - 10:40

TBA Nghĩa Thương 15

24/6/2022

13:30 - 16:00

TBA Nghĩa Thương 4

24/6/2022

14:00 - 15:30

TBA Nghĩa Thương 5

24/6/2022

15:10 - 16:40

TBA Nghĩa Hiệp 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trà Bồng

22/6/2022

7:00 - 14:00

Trà Xinh 6, Trà Xinh 7, Trà Xinh 8