Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Quảng Ngãi

11/5/2023

8:00 - 9:15

TBA Đinh Tiên Hoàng 3

11/5/2023

9:30 - 10:45

TBA Rau an toàn Nghĩa Dũng

11/5/2023

14:00 - 15:15

TBA Nghĩa Hà 3

11/5/2023

15:30 - 16:45

TBA Nghĩa Hà 7

13/5/2023

8:00 - 9:15

TBA Nguyễn Chánh 1

13/5/2023

9:30 - 10:45

TBA Hai Bà Trưng 7

13/5/2023

14:00 - 15:15

TBA Phan Đình Phùng 1

13/5/2023

15:30 - 16:45

TBA Phạm Văn Đồng 6

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Sơn

13/5/2023

7:00 - 7:40

TBA Bình Phước 1; Bình Phước 2; Bình Phước 3; Bình Phước 4; Bình Phước 7; Bình Phước 11; Bình Phước 12; Bình Phước 13; Bình Phước 14; Bình Phước 15; trạm bơm Phước Thọ

13/5/2023

7:00 - 14:00

TBA Bình Phước 4; TBA Bình Phước 11

13/5/2023

13:30 - 14:00

TBA Bình Phước 1; Bình Phước 2; Bình Phước 3; Bình Phước 4; Bình Phước 7; Bình Phước 11; Bình Phước 12; Bình Phước 13; Bình Phước 14; Bình Phước 15; trạm bơm Phước Thọ

13/5/2023

13:30 - 15:00

TBA TT y tế Bình Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Phổ

11/5/2023

15:00 - 16:00

Phổ An 1; Phổ An 7; Phổ An 8; Bơm tiêu Phổ An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hà

11/5/2023

8:00 - 9:00

TBA Sơn Thủy 9

11/5/2023

10:00 - 11:00

TBA Sơn Thủy 11