Ngày

Giờ

Điện lực Đức Phổ

30/12/2021

7:00 - 18:00

Trạm Phổ Phong 9

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mộ Đức

30/12/2021

7:30 - 14:00

Trạm Đức Thắng 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Tịnh

30/12/2021

8:00 - 9:30

Trạm Tịnh Hiệp 10, Tịnh Hiệp 12, Tịnh Hiệp 15, Tịnh Hiệp 6, Tịnh Hiệp 7, Tịnh Hiệp 8, Tịnh Hiệp 9, Tịnh Trà 7