Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Quảng Ngãi

3/8/2022

8:00 - 11:00

Hoàng Hoa Thám 3 - 477/E16.5

3/8/2022

13:30 - 14:30

Quảng Phú 1 - 473/E16.5

3/8/2022

14:45 - 15:45

Nguyễn Công Phương 5 - 471/E16.5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tư Nghĩa

5/8/2022

7:30 - 9:00

TBA Nghĩa Kỳ 1

5/8/2022

9:10 - 10:40

TBA Nghĩa Kỳ 2

5/8/2022

14:00 - 15:30

TBA Nghĩa Kỳ 11

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hà

4/8/2022

7:30 - 12:00

TBA Sơn Giang 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Tịnh

3/8/2022

6:30 - 7:30

TBA TA2 Vsip PTQT

3/8/2022

8:00 - 9:00

TBA TT Sơn Tịnh 10

3/8/2022

8:30 - 11:30

NM may Vinatex 2

3/8/2022

13:30 - 14:30

TBA Tịnh Thiện 6

4/8/2022

7:00 - 11:00

TBA Tịnh Hòa 3

5/8/2022

5:00 - 8:00

NM SX nội thất Happy Lô Đông, Kingmaker III, NM SX nội ngoại thất Oucanyon Dung Quất, NM SX vải sợi Mahang Dung Quất, NM cấp nước sạch Vsip, TBA Công ty TNHH Mensa Industries-2, TBA Công ty TNHH Shengyang, Xindadong 6 (3x3200+1x2500) kVA