Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Quảng Ngãi

7/3/2023

7:30 - 8:45

TBA Trương Định 1

7/3/2023

9:00 - 10:15

TBA Nguyễn Tự Tân 2

7/3/2023

10:30 - 11:30

TBA Ngô Sỹ Liên 2

7/3/2023

13:30 - 14:45

TBA Nguyễn Tự Tân 3

7/3/2023

15:00 - 16:15

TBA Nguyễn Tự Tân 4

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Sơn

8/3/2023

13:30 - 16:00

TBA TĐC Cà Ninh 1; TBA TĐC Cà Ninh 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sơn Hà

6/3/2023

7:30 - 8:30

TBA Sơn Tân 4

6/3/2023

7:30 - 9:30

TBA Sơn Hạ 6

6/3/2023

9:00 - 10:00

TBA Sơn Dung 10

6/3/2023

9:00 - 12:00

TBA Sơn Giang 2

6/3/2023

9:35 - 11:35

TBA Sơn Hạ 5

6/3/2023

10:30 - 11:30

TBA Sơn Dung 12

6/3/2023

13:00 - 14:00

TBA Sơn Long 2

6/3/2023

13:00 - 15:00

TBA Sơn Hạ 13

6/3/2023

15:00 - 16:00

TBA Sơn Liên 3

6/3/2023

15:05 - 17:05

TBA Sơn Giang 5

7/3/2023

7:00 - 9:00

TBA Sơn Màu 1

7/3/2023

9:30 - 11:30

TBA Sơn Tân 10

7/3/2023

13:00 - 15:00

TBA Sơn Màu 4

7/3/2023

15:30 - 17:30

TBA Sơn Màu 5

8/3/2023

7:00 - 9:00

TBA thủy điện Sơn Tây T5

8/3/2023

9:30 - 11:30

TBA Sơn Màu 7

8/3/2023

13:30 - 15:30

TBA Sơn Tinh 7

 

Ngày

Giờ

Điện lực Nghĩa Hành

7/3/2023

8:00 - 14:00

TBA Chợ Chùa 5