Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

17/7/2022

7:30 - 13:30

Một phần các ấp Khu 1, Khu 4, Sóc Bưng, Phú Thuận, Phú Hòa, xã Thạnh Phú; một phần các ấp Tam Hòa, Định Hòa, Trung Hòa, xã Gia Hòa 1

18/7/2022

7:30 - 17:00

Một phần các ấp Khu 1, Khu 4, Sóc Bưng, Phú Thuận, Phú Hòa, xã Thạnh Phú; một phần các ấp Tam Hòa, Định Hòa, Trung Hòa, xã Gia Hòa 1

19/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Lương Văn Hoàng, Lương Văn Huỳnh, xã Ngọc Tố; Một phần ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

18/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Đoàn Văn Tố A, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

19/7/2022

8:00 - 11:30

Toàn bộ ấp Đăng Trung Tiến, một phần ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông; một phần ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

19/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

17/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần các ấp Tân Tỉnh, Tân Hưng, Phạm Kiểu, xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu

17/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Vĩnh Biên, xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu

18/7/2022

8:00 - 15:00

Một phần khóm Kinh Ven, Trà Niên, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

18/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần các ấp Tham Chu, Xẻo Su, xã Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

18/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Kinh Ngay 2, xã Châu Hưng

19/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Kinh Ngay 2, xã Châu Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

17/7/2022

7:30 - 16:30

Xã Đại Hải (trừ ấp Mang Cá)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

18/7/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp 2 TT Long Phú; ấp Mười chiến, ấp Nước Mặn 1, xã Long Phú, huyện Long Phú

18/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Ko Ko, xã Tân Hưng; ấp Cái Đường, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú

18/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Phú Hữu, xã Phú Hữu, huyện Long Phú

19/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Phú Đức, xã Long Phú, huyện Long Phú

19/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

19/7/2022

7:30 - 15:00

Một phần khóm Vĩnh Trung, phường 3; Một phần ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/7/2022

7:30 - 16:00

Ấp Xây Đá A, Xây Đá B, Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

18/7/2022

7:30 - 11:30

Ấp Phú Thành B, Phú Bình, Phú Hữu, Thọ Hòa Đông A, xã Phú Tâm; Ấp Phước Lợi, xã Phú Tân, huyện Châu Thành

18/7/2022

7:30 - 16:00

Ấp Phú Hữu, Thọ Hòa Đông A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

18/7/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Thanh Liêm, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề

18/7/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Thanh Nhàn, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề