Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

23/9/2022

7:30 - 15:30

Một phần các ấp Hòa Trung, Hòa Phú, Hòa Phủ, Hòa Hưng, Hòa Bình, Hòa Bạch, Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, xã Hòa Tú 2; một phần các ấp Hòa Phuông, Hòa Trung, xã Hòa Tú 1; một phần các ấp Tam Hòa, Long Hòa, xã Gia Hòa 1

23/9/2022

7:30 - 16:30

Một phần ấp Dương Kiển, xã Hòa Tú 2

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

23/9/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

23/9/2022

8:00 - 11:00

Một phần khóm 4, khóm 5, khóm 6, phường 1, TX Vĩnh Châu

23/9/2022

8:00 - 12:00

Một phần khóm Giồng Me, Đai Rụng, phường 2, TX Vĩnh Châu

23/9/2022

11:30 - 14:00

Một phần khóm Biển Trên, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

23/9/2022

13:00 - 16:30

Một phần khóm Biển Trên, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

23/9/2022

14:30 - 16:30

Một phần khóm Biển Trên, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

23/9/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Trung Hòa, xã Tuân Tức; một phần các ấp 21, A2 xã Thạnh Tân; ấp 22, Tà Lọt C, xã Thạnh Trị

23/9/2022

9:00 - 14:30

Một phần ấp 21, A2 xã Thạnh Tân; ấp 22, Tà Lọt C, xã Thạnh Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

23/9/2022

8:00 - 12:30

Một phần ấp Lung Đen, ấp 19/5, xã Kế An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

23/9/2022

8:00 - 17:30

Một phần ấp Phú Đức, xã Long Phú; ấp KoKo, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

   

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

23/9/2022

8:00 - 14:00

Một phần xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề