Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

7/8/2022

8:00 - 12:30

Một phần ấp Hòa Đê, xã Hòa Tú 1

8/8/2022

7:30 - 8:00

Một phần ấp Đào Viên, xã Thạnh Quới

8/8/2022

7:30 - 17:00

Xã Gia Hòa 2; một phần các ấp Huỳnh Phẩm, Thạnh Hưng, xã Thạnh Quới

8/8/2022

16:30 - 17:00

Một phần ấp Đào Viên, xã Thạnh Quới

9/8/2022

8:00 - 15:30

Một phần ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn

9/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Hòa Đặng, Hòa Lời, xã Ngọc Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

8/8/2022

8:00 - 16:30

Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Tú; một phần ấp Mỹ Tân, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú

9/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Mỹ An, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung  

7/8/2022

8:00 - 13:30

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

7/8/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

7/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2; một phần ấp Đặng Trung Tiến, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

8/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

9/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

7/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần khóm 2, khóm 7, phường 1, TX Vĩnh Châu

7/8/2022

8:00 - 16:00

Khóm 1, khóm 3, phường 1, TX Vĩnh Châu

8/8/2022

8:00 - 12:00

Một phần các ấp Ca Lạc, Tân Thời, TX Vĩnh Châu

8/8/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Cảng Buối, Giầy Lăng, xã Hòa Đông; một phần khóm Kinh Mới Sóc, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

8/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần khóm 5, khóm 6, phường 1, TX Vĩnh Châu

9/8/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải; một phần ấp Tân Thời, xã Lạc Hòa; một phần các ấp Tân Trà, Tân Hòa, Năm Căn, Điền Giữa, Tham Chu, xã Vĩnh Tân; một phần các ấp Xẻo Su, Năm Căn, xã Lai Hòa, TX Vĩnh Châu

9/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần các ấp Hòa Giang, xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

7/8/2022

8:00 - 10:30

Xã Vĩnh Lợi (ngoại trừ một phần ấp 11, ấp 14); xã Vĩnh Thành; một phần các ấp 21, A2 xã Thạnh Tân; một phần các ấp 22, Tà Lọt C, Mây Dốc, xã Thạnh Trị; một phần ấp 23 xã Châu Hưng; một phần ấp số 8 TT Hưng Lợi

8/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Xóm Tro 2, Tàn Dù, xã Châu Hưng

9/8/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp 15 xã Vĩnh Lợi, ấp 23 xã Vĩnh Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

7/8/2022

8:00 - 14:30

Thị trấn An Lạc Thôn; một phần ấp Hòa An, xã Xuân Hòa

9/8/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Hòa Lộc 1, xã Xuân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

8/8/2022

8:00 - 16:00

Ấp Tân Lập, xã Long Phú, huyện Long Phú

9/8/2022

8:00 - 9:00

Ấp Trường Bình, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

9/8/2022

8:00 - 16:00

Ấp Cái Quanh, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

7/8/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp Mỹ Lộc 2, xã Mỹ Bình; ấp 18 xã Tân Long

8/8/2022

7:30 - 12:00

Một phần khóm 4, phường 1, TX Ngã Năm

9/8/2022

7:30 - 12:00

Một phần khóm Vĩnh Vĩnh, phường 3, TX Ngã Năm

9/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Long Bình; Ấp Long Thạnh, xã Tân Long, TX Ngã Năm

9/8/2022

8:00 - 15:00

Ấp Long Thạnh, xã Tân Long, TX Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

7/8/2022

7:30 - 16:30

Ấp Phước Hòa, Phước Quới, Phước Phong, Phước An, xã Phú Tân; ấp Phú Bình, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

9/8/2022

8:00 - 12:30

Một phần ấp Bờ Đập, xã Viên An, huyện Trần Đề

9/8/2022

13:30 - 17:30

Một phần ấp Trà Ông, xã Viên Bình, huyện Trần Đề