Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

10/5/2022

8:00 - 14:30

Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1; Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

9/5/2022

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Vũng Đùng, Sông Cái 1, xã Tham Đôn

10/5/2022

8:00 - 14:30

Một phần các ấp Dương Kiểng, Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, xã Hòa Tú 2; Một phần ấp Lương Văn Huỳnh, xã Ngọc Tố

10/5/2022

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Thạnh Bình, Thạnh Thới, xã Thạnh Quới; Một phần ấp Hòa Bạch, xã Hòa Tú 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

9/5/2022

8:00 - 16:30

Ấp Mới, một phần ấp Phương Bình 1, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú

10/5/2022

8:00 - 14:30

Ấp Trà Lây 2, 3, Bố Liên 1, 2, 3, Tà Ân B, Tà Ân A1, A2 xã Thuận Hưng; Một phần ấp Tam Sóc C1, Tam Sóc A, xã Mỹ Thuận; ấp Béc Tôn, Tá Biên, Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

10/5/2022

8:00 - 14:30

Một phần các ấp 16/1, ấp 17, ấp 19, ấp 20, ấp 23 xã Vĩnh Thành; ấp 15, ấp 16/2 xã Vĩnh Lợi; ấp 18 xã Tân Long

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

9/5/2022

8:00 - 15:00

Ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú

10/5/2022

8:00 - 15:00

Ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú

10/5/2022

8:00 - 16:00

Ấp Tân Qui A, xã Tân Hưng, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

9/5/2022

7:30 - 14:00

Một phần khóm 2, phường 1

10/5/2022

7:30 - 11:30

Một khách hàng khóm 3, phường 1

10/5/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp 18, xã Tân Long

10/5/2022

13:00 - 16:30

Một khách hàng ấp Tân Bình, xã Long Bình