Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

8/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Lương Văn Huỳnh, Lương Văn Hoàng, xã Ngọc Tố. Một phần các ấp Sóc Bưng, Khu 1, Khu 2, Khu 3, Khu 4, xã Thạnh Phú

9/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Bình Hòa, Thạnh Hòa, xã Gia Hòa 2

10/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Hòa Đê, Hòa Trực, Hòa Phuông, Hòa Trung, xã Hòa Tú 1. Một phần ấp Hòa Trung, xã Hòa Tú 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

8/10/2021

8:30 - 13:30

Ấp Phước Thới A, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

8/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

10/10/2021

8:00 - 11:30

Toàn bộ xã An Thạnh 3, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

10/10/2021

11:00 - 14:30

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

11/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

8/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

8/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Trà Do, xã Lâm Kiết. Một phần ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị. Một phần ấp 3 thị trấn Phú Lộc

11/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị. Một phần ấp 3 thị trấn Phú Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

11/10/2021

8:00 - 14:30

Một phần ấp Hòa Lợi, xã Xuân Hòa

11/10/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Ba Rinh, xã Đại Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

8/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp 3, ấp 4 xã Châu Khánh, huyện Long Phú. Một phần ấp Trường Lộc, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

11/10/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp Trường Hưng, ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

8/10/2021

7:30 - 14:00

Một phần ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm

8/10/2021

8:00 - 13:00

Một phần Mỹ Thành, xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm

11/10/2021

7:30 - 16:00

Một phần ấp Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

11/10/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp Đắc Thế, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

8/10/2021

8:00 - 17:30

Ấp Hội Trung, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

9/10/2021

8:00 - 16:00

Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

11/10/2021

8:00 - 13:30

Ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề