Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

10/3/2023

7:30 - 12:00

Trạm Nguyên Hương 1

10/3/2023

13:30 - 17:00

Đường Xà Lan khóm 6 phường 7 (từ giáp cống Xà Lan đến giáp nhà số 321)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

10/3/2023

8:00 - 13:30

Một phần ấp Bưng Thum, xã Thạnh Quới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

10/3/2023

8:00 - 14:30

Một phần ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

10/3/2023

8:30 - 17:00

Một phần ấp An Thường, xã An Thạnh 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

11/3/2023

7:00 - 17:30

Một phần khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 4, khóm 5, khóm 6, phường 1; Một phần khóm: Cà Lăng A, Cà Lăng A Biển, Cà Săng, phường 2; Một phần khóm Biển Trên, Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh Châu

11/3/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Ngã Tư, TX Vĩnh Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

10/3/2023

8:00 - 16:30

Xã Lâm Tân (ngoại trừ một phần ấp Tân Nghĩa, ấp Tân Lộc)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

10/3/2023

8:00 - 16:00

Ấp Ngãi Phước, TT Đại Ngãi, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

10/3/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Quới, TX Ngã Năm

10/3/2023

7:30 - 15:00

Một phần ấp Mỹ Đông 2, xã Mỹ Quới, TX Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

10/3/2023

8:00 - 13:00

Ấp Phú Hòa, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

10/3/2023

8:00 - 17:30

Ấp Đào Viên, xã Viên Bình, huyện Trần Đề

11/3/2023

8:00 - 15:30

Một phần ấp Đại Nôn, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề