Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

7/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Phú B, Phú Thành, xã Thạnh Phú

7/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Chợ Cũ, thị trấn Mỹ Xuyên

8/9/2021

8:00 - 15:30

Một phần ấp Vĩnh Xuyên, thị trấn Mỹ Xuyên

8/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Phú Thuận, xã Thạnh Phú

10/9/2021

8:00 - 12:30

Một phần ấp Tân Hòa, xã Gia Hòa 2

11/9/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, một phần ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên

12/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Thạnh Hòa, xã Gia Hòa 2

12/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Hiệp Hòa, xã Gia Hòa 2

13/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Hòa Khanh, Thạnh Hòa, Thạnh An, Huỳnh Phẩm, xã Thạnh Quới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

7/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

8/9/2021

8:00 - 9:30

Một phần ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

8/9/2021

8:00 - 9:30

Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

8/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

8/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

8/9/2021

9:00 - 12:30

Một phần ấp An Phú, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung

9/9/2021

7:30 - 10:30

Khách hàng Lê Hoàng Nghĩa

9/9/2021

8:00 - 11:30

Toàn bộ ấp Đặng Trung Tiến, một phần ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

9/9/2021

11:00 - 13:30

Một phần ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung

9/9/2021

11:00 - 13:30

Một phần ấp Đặng Trung Tiến, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

9/9/2021

14:00 - 15:00

Khách hàng Lê Văn Chương

10/9/2021

8:00 - 14:30

Một phần ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

10/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

10/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

10/9/2021

9:00 - 15:30

Một phần ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

10/9/2021

10:00 - 16:30

Một phần ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung

11/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

12/9/2021

8:00 - 13:30

Một phần xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

12/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

12/9/2021

11:30 - 13:30

Một phần ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung

12/9/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

13/9/2021

8:00 - 14:30

Một phần ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

13/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

9/9/2021

8:00 - 13:30

Một phần các ấp Xa Mau 1, Xa Mau 2, Rẫy Mới, thị trấn Phú Lộc; Thị trấn Hưng Lợi (ngoại trừ một phần các ấp số 8, số 9, Giồng Chùa); Xã Châu Hưng (ngoại trừ một phần các ấp 13, 23)

10/9/2021

8:00 - 16:30

Một phần ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị. Một phần ấp 3 thị trấn Phú Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

13/9/2021

8:00 - 10:30

Một phần ấp An Thành, thị trấn Kế Sách

13/9/2021

8:00 - 14:30

Một phần ấp Hòa Lợi, xã Xuân Hòa

13/9/2021

10:00 - 13:30

Một phần ấp An Ninh 2, thị trấn Kế Sách

13/9/2021

14:00 - 16:30

Khách hàng Nguyễn Văn Bốt, Vũ Ngọc Dũng, ấp Cống Đôi, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

7/9/2021

8:00 - 9:30

Một phần ấp 2, ấp 3 TT Long Phú, huyện Long Phú

7/9/2021

9:30 - 11:00

Một phần ấp 4 TT Long Phú, huyện Long Phú

7/9/2021

11:30 - 13:30

Một phần ấp 3 TT Long Phú, huyện Long Phú

7/9/2021

14:00 - 16:30

Một phần ấp 4 TT Long Phú, huyện Long Phú

8/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Khoan Tang, TT Long Phú, huyện Long Phú

9/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Ko Ko, xã Tân Hưng; ấp Cái Đường, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú

10/9/2021

8:00 - 13:00

Một phần ấp Trường Hưng, ấp Trường An, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

10/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp 4 xã Châu Khánh, huyện Long Phú

10/9/2021

10:00 - 11:30

Một phần ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

10/9/2021

13:00 - 14:30

Một phần ấp Trường Bình, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

10/9/2021

13:00 - 16:30

Một phần ấp Trường Hưng, ấp Trường An, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

13/9/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Trường Lộc, xã Trường Khánh, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

7/9/2021

7:30 - 16:00

Một khách hàng xã Long Bình

8/9/2021

7:30 - 11:30

Một khách hàng trạm bơm

8/9/2021

7:30 - 15:00

Một phần ấp Mỹ Lộc 2, xã Mỹ Bình, thị xã Ngã Năm

9/9/2021

7:30 - 14:00

Một phần ấp Long Phước, xã Long Bình, thị xã Ngã Năm

13/9/2021

7:30 - 14:00

Một phần khóm Vĩnh Sử, phường 3, thị xã Ngã Năm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/9/2021

7:30 - 11:30

Một phần ấp Phú Hòa B, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

7/9/2021

8:00 - 12:00

Một phần ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

7/9/2021

8:00 - 13:30

Một phần ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

7/9/2021

13:30 - 17:00

Một phần ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

7/9/2021

13:30 - 17:30

Một phần ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

8/9/2021

8:00 - 11:30

Một phần ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề

8/9/2021

8:00 - 13:30

Một phần ấp Tiên Cường 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề

8/9/2021

13:30 - 16:30

Một phần ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề

8/9/2021

13:30 - 17:00

Một phần ấp Tiên Cường 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề

9/9/2021

8:00 - 13:30

Một phần ấp Tài Công, xã Tài Văn, huyện Trần Đề

10/9/2021

8:00 - 17:30

Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề