Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Sóc Trăng

14/6/2022

7:30 - 16:00

Trạm chuyên dùng Lâm Tuấn Dũng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Xuyên

13/6/2022

8:00 - 14:30

Một phần các ấp Giồng Có, Dù Tho, xã Tham Đôn; Một phần ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú 1

13/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Hòa Tần, xã Ngọc Tố; một phần ấp Hòa Thọ, xã Ngọc Đông

14/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Hòa Đặng, Hòa Lời, xã Ngọc Đông; Một phần ấp Huỳnh Phẩm, xã Thạnh Quới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tú

13/6/2022

8:00 - 12:30

Xã Long Hưng (trừ một phần ấp Tân Thành), huyện Mỹ Tú

13/6/2022

14:00 - 17:00

Một phần ấp Mỹ Tân, TT Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cù Lao Dung

12/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Đặng Trung Tiến, xã Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

14/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Đặng Trung Tiến, xã Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

12/6/2022

5:30 - 6:00

Một phần ấp Năm Căn, Điền Giữa, Tân Trà, Tân Hòa, xã Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu

12/6/2022

16:30 - 17:00

Một phần ấp Năm Căn, Điền Giữa, Tân Trà, Tân Hòa, xã Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu

13/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Tân Nam, xã Vĩnh Tân; Một phần khóm Khánh Nam, khóm Kinh Ven, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

13/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tham Chu, xã Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu

14/6/2022

8:00 - 13:00

Ấp Cảng Buối, xã Hòa Đông; khóm Kinh Mới Sóc, phường Khánh Hòa, TX Vĩnh Châu

14/6/2022

8:00 - 16:00

Phường Vĩnh Phước; Một phần phường Khánh Hòa; Một phần xã Vĩnh Hiệp

14/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Giay Lăng, xã Hòa Đông, TX Hòa Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Trị

14/6/2022

8:00 - 16:30

Một phần các ấp Xa Mau 2, Nàng Rền, TT Phú Lộc; Một phần ấp Tân Phước, xã Thạnh Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kế Sách

14/6/2022

8:00 - 13:30

Một phần ấp Phong Hòa, xã Phong Nẫm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Phú

13/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Hòa Hưng, Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú

14/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp 4, xã Châu Khánh, huyện Long Phú

14/6/2022

8:00 - 16:30

Ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ngã Năm

12/6/2022

8:00 - 15:30

Một phần khóm 2, khóm 3, Tân Thạnh, phường 2, TX Ngã Năm

13/6/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp Mỹ Tây B, xã Mỹ Quới

13/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần khóm 1, khóm 3, khóm 7, phường 1, TX Ngã Năm

14/6/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp Tân Bình, xã Long Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

13/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Mới, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

14/6/2022

7:30 - 16:30

Ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành

14/6/2022

8:00 - 16:00

Ấp Bưng Tróp A, B, xã An Hiệp, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trần Đề

14/6/2022

8:00 - 12:00

Ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề