Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

15/9/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh

16/9/2021

7:00 - 17:00

Khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh. Khu phố 2 phường IV

17/9/2021

8:00 - 17:00

Khu phố 2 phường IV. Khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh

20/9/2021

8:00 - 17:00

Khu phố 1 phường IV. Khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

15/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hội, Phước Bình, xã Phước Thạnh. Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông

16/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phước Hòa, Phước Đông, xã Phước Thạnh. Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh

17/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phước Đức, xã Phước Đông. Ấp 5 xã Bàu Đồn

18/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Rộc, Bến Mương, xã Thạnh Đức. Ấp Giữa, Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh

20/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh. Ấp Cẩm Thắng, Cẩm Bình, xã Cẩm Giang

21/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Bến Đình, xã Thạnh Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

15/9/2021

7:30 - 17:00

Ấp Xóm Suối, xã Hưng Thuận

16/9/2021

7:30 - 17:00

Khu phố Hòa Bình, Hòa Hưng, phường An Hòa

17/9/2021

7:30 - 17:00

Khu phố Chánh, Phước Hiệp, phường Gia Bình

18/9/2021

7:30 - 17:00

Khu phố An Phú, phường An Tịnh

20/9/2021

7:30 - 17:00

Khu phố Hòa Phú, phường An Hòa

21/9/2021

7:30 - 17:00

Khu phố Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2, phường Gia Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

15/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc

16/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp 1 xã Suối Ngô

17/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc

18/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Hội Thành, xã Tân Hội

20/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp 3 xã Suối Ngô

21/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Đông Tiến, xã Tân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

16/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh. Ấp Lưu Văn Vẳng, xã Hòa Hội

16/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh

16/9/2021

13:30 - 17:00

Ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội

17/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp Rạch Tre, xã Biên Giới

17/9/2021

13:30 - 17:00

Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

18/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Vịnh, xã An Cơ (trừ tổ 16, 17, 18, 19)

20/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình

20/9/2021

13:30 - 17:00

Ấp Thanh Đông, xã Thanh Điền

21/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp Sa Nghe, xã An Cơ. Tổ 5 ấp Long Châu, xã Long Vĩnh

21/9/2021

13:30 - 17:00

Ấp Vịnh, xã An Cơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

21/9/2021

7:30 - 18:00

Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

17/9/2021

8:00 - 9:00

Tổ 1 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

17/9/2021

8:00 - 11:30

Tổ 4 ấp Thạnh Sơn, xã Thạnh Tây

17/9/2021

9:10 - 10:10

Tổ 1 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

17/9/2021

10:30 - 11:30

Tổ 6 ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây

17/9/2021

14:00 - 16:00

Ấp Tân Hòa, xã Tân Lập

18/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc

21/9/2021

8:00 - 11:30

Tổ 2 ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc

21/9/2021

13:30 - 17:00

Tổ 6 ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

18/9/2021

7:00 - 17:00

Ấp Trường Thọ, xã Trường Hòa

18/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Long Yên, Long Bình, xã Long Thành Nam

19/9/2021

6:00 - 17:00

Ấp Trường Phước, xã Trường Tây

19/9/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Sân Cu, phường Long Thành Bắc

21/9/2021

8:00 - 17:00

Khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

16/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Long Hòa, xã Long Thuận

18/9/2021

8:00 - 17:00

Tổ 1 ấp Voi, xã An Thạnh

19/9/2021

7:00 - 17:30

Ấp Thuận Đông, Thuận Tây, Thuận Tâm, Thuận Chánh, Thuận Hòa, xã Lợi Thuận. Ấp Chánh, xã An Thạnh. Khu phố 1, 2, 3, 4 thị trấn Bến Cầu. Ấp Ngã Tắc, Long An, Long Phi, Long Hưng, xã Long Thuận. Xã Tiên Thuận

21/9/2021

8:00 - 11:30

Tổ 1 ấp Voi, xã An Thạnh. Ấp Phước Lợi, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng

21/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Long Phú, xã Long Khánh

21/9/2021

13:30 - 17:00

Ấp Bến, xã An Thạnh