Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

6/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Hòa, xã Tân Bình

7/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Phước, xã Tân Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

6/7/2022

7:30 - 17:00

KP Chánh, Phước Hiệp, phường Gia Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

5/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Nghĩa, Thạnh Hiệp, xã Thạnh Đông; Ấp Tân Hòa, xã Tân Phú; Ấp 4 xã Suối Ngô. Công ty Nguyên Hưng

6/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội; Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp

7/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Tiến, xã Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

6/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Sa Nghe, xã An Cơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

5/7/2022

8:00 - 17:00

Tổ 2 ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh

6/7/2022

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp 3, xã Bến Củi

7/7/2022

8:00 - 17:00

Tổ 10 ấp 1, xã Bến Củi

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

5/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trường Ân, xã Trường Đông

6/7/2022

8:00 - 17:00

Ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa; Ấp Trường Lưu, xã Trường Đông