Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

23/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang

24/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Đức B, xã Phước Đông

25/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp 6 xã Bàu Đồn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

23/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận; Ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh, xã Đôn Thuận

25/8/2022

7:30 - 17:00

KP Hòa Hưng, An Lợi, phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

23/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Hội An, xã Tân Hội

24/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Tân Cường, xã Tân Hà

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

23/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Thọ, xã An Cơ

25/8/2022

7:30 - 8:00

KP 1 thị trấn Châu Thành

25/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh

25/8/2022

11:00 - 11:30

KP 1 thị trấn Châu Thành

25/8/2022

16:00 - 17:00

Ấp Thành Tây, xã Thành Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dương Minh Châu

23/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi

24/8/2022

8:00 - 17:00

Tổ 12 ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng; Tổ 3, 4, 5 ấp Phước Lễ, xã Phước Ninh

25/8/2022

8:00 - 17:00

Tổ 2 ấp Phước Hiệp, xã Phước Ninh; Tổ 12 ấp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh; Ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi; Ấp Phước Long 2, xã Phan

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

23/8/2022

8:00 - 17:00

Tổ 6 ấp Cầu, xã Tân Phong

23/8/2022

9:00 - 12:00

Công ty TNHH TM SX Tân Bình

24/8/2022

8:00 - 17:00

Tổ 2 ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập

25/8/2022

8:00 - 17:00

Cơ sở hàn điện Phùng Tấn Lộc

25/8/2022

9:00 - 12:00

Công ty TNHH SX TM Minh Viễn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

23/8/2022

7:00 - 17:00

KP Long Chí, Long Trung, phường Long Thành Trung

25/8/2022

7:00 - 17:00

Ấp Trường Huệ, xã Trường Tây

25/8/2022

13:00 - 17:00

Ấp Long Khương, xã Long Thành Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

23/8/2022

8:00 - 11:30

Ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận

23/8/2022

8:00 - 11:30

Khách hàng Nguyễn Thị Hát

23/8/2022

13:30 - 17:00

Ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận. Ấp Bình Hòa, xã Phước Bình, TX Trảng Bàng

23/8/2022

13:30 - 17:00

Quán ăn Hương Cau; Khách hàng Nguyễn Văn Tấn

24/8/2022

8:00 - 11:30

Ấp Thuận Tâm, xã Lợi Thuận

24/8/2022

13:30 - 17:00

Ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận

25/8/2022

8:00 - 11:30

Ấp Phước Lợi, xã Phước Bình, TX Trảng Bàng

25/8/2022

8:00 - 17:00

Ấp Long Tân, xã Long Giang

25/8/2022

13:30 - 17:00

Ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận