Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

31/8/2021

8:00 - 11:30

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân

31/8/2021

8:00 - 17:00

Khu phố 3, 7 phường III

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

30/8/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh. Ấp Cẩm Bình, Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang. Ấp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước. Ấp 2, ấp 3, ấp 5 xã Bàu Đồn. Ấp Trà Võ, xã Thạnh Đức. Ấp Phước Đức A, xã Phước Đông

30/8/2021

8:00 - 17:00

Khách hàng Đan Hùng; Khách hàng Quách Hưng Nguyễn Duy Thịnh

30/8/2021

11:30 - 12:30

Văn phòng Huyện ủy, Phòng Kinh tế hạ tầng, Ban QLDA ĐTXD Gò Dầu

31/8/2021

8:00 - 17:00

Ấp Cây Nính, Bàu Vừng, Xóm Mía, xã Phước Trạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

30/8/2021

8:00 - 8:30

Tổ 2 ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền. Ấp An Điền, xã An Bình. Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi

30/8/2021

8:00 - 11:30

Tổ 18, 19 ấp Vịnh xã An Cơ. Ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh

30/8/2021

13:30 - 17:00

Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh

30/8/2021

16:30 - 17:00

Tổ 2 ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền. Ấp An Điền, xã An Bình. Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi

31/8/2021

8:00 - 8:30

Khu phố 2, khu phố 3 thị trấn Châu Thành

31/8/2021

8:00 - 11:30

Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh

31/8/2021

8:00 - 17:00

Ấp Phước Trung, xã Phước Vinh

31/8/2021

11:00 - 11:30

Khu phố 2, khu phố 3 thị trấn Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Thành

30/8/2021

6:00 - 17:00

Ấp Giang Tân, xã Long Thành Nam

31/8/2021

8:00 - 17:00

Ấp Long Yên, xã Long Thành Nam