Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Tây Ninh

13/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân

13/9/2021

8:00 - 17:00

Khu phố 3, 7 phường III

14/9/2021

7:00 - 17:00

Khu phố 2, 7 phường III

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Dầu

13/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trảng Bàng

8/9/2021

7:30 - 12:00

Khu phố Lộc Tân, Lộc Châu, phường Lộc Hưng

9/9/2021

7:30 - 12:00

Khu phố Gia Lâm, phường Gia Lộc

10/9/2021

7:30 - 12:00

Khu phố Lộc Trát, phường Gia Lộc. Khu phố Phước Hiệp, phường Gia Bình

11/9/2021

7:30 - 12:00

Khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh

13/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Châu

13/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Thạnh, Tân Lợi, Tân Tây, Tân Đông, xã Tân Hưng. Ấp Hội Thành, xã Tân Hội. Ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công

14/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

13/9/2021

7:00 - 7:30

Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi

13/9/2021

8:00 - 11:30

Ấp Trường, xã Hảo Đước. Ấp Phước Hòa, xã Phước Vinh

13/9/2021

11:00 - 11:30

Ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi

13/9/2021

13:30 - 14:00

Khu phố 2, khu phố 3 thị trấn Châu Thành

13/9/2021

16:30 - 17:00

Khu phố 2, khu phố 3 thị trấn Châu Thành

14/9/2021

7:00 - 11:00

Ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền

14/9/2021

8:00 - 11:30

Tổ 18, 19 ấp Vịnh xã An Cơ. Ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh

14/9/2021

13:30 - 14:00

Tổ 2 ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền. Ấp An Điền, xã An Bình

14/9/2021

13:30 - 17:00

Ấp Phước Lộc, xã Phước Vinh. Ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền

14/9/2021

16:30 - 17:00

Tổ 2 ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền. Ấp An Điền, xã An Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Biên

13/9/2021

8:00 - 17:00

Tổ 3 ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong

13/9/2021

9:00 - 10:00

Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình

13/9/2021

10:15 - 11:15

Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình

13/9/2021

14:00 - 15:00

Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Bình

13/9/2021

15:30 - 16:30

Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc

14/9/2021

8:00 - 10:00

Tổ 2, khu phố 7 thị trấn Tân Biên

14/9/2021

8:00 - 17:00

Khu phố 3 thị trấn

14/9/2021

10:30 - 11:30

Tổ 10, ấp Gò Cát, xã Tân Phong

14/9/2021

13:30 - 14:30

Tổ 10 ấp Xóm Tháp xã Tân Phong

14/9/2021

14:45 - 15:45

Tổ 3 ấp 4 xã Trà Vong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cầu

14/9/2021

8:00 - 17:00

Ấp Bình Phú, Bình Hòa, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng