Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

5/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần đường Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Phan Hiến Đạo, Lê Lợi, Huỳnh Tịnh Của, phường 7, TP Mỹ Tho

6/11/2022

6:30 - 17:00

Một phần xã Trung An, TP Mỹ Tho. Một phần xã Tam Hiệp; một phần xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Một phần xã Tân Lập 1; xã Tân Hoà Thạnh, huyện Tân Phước

7/11/2022

7:30 - 12:00

Một phần phường 10, TP Mỹ Tho. Một phần xã Long Định; một phần xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

7/11/2022

13:30 - 17:00

Một phần xã Long Hưng; Thạnh Phú, huyện Châu Thành

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

6/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần phường 1; phường 2; xã Long Chánh; toàn bộ xã Long Hòa; phường 5, TX Gò Công

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

7/11/2022

8:00 - 11:30

Khách hàng trạm May Đỗ Gia, trạm Tám Châu, trạm Phan Văn Thuận, trạm Đoàn Kim Thanh

7/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Thành Nam; Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy. Một phần xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè

7/11/2022

13:30 - 17:00

Khách hàng trạm Hạnh Kiều, trạm Thành Hân 12, trạm Nguyễn Thị Bé Tư, trạm Ngô Văn Sáu

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

5/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Bình An, Bình Thành, xã Đăng Hưng Phước

5/11/2022

14:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Phú Quới, xã Đăng Hưng Phước

7/11/2022

7:00 - 8:00

Một phần ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy; Một phần ấp Bình Thọ Đông, xã Bình Phan

7/11/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

5/11/2022

7:30 - 16:00

Một phần xã Dưỡng Điềm; Nhị Bình

6/11/2022

6:30 - 17:00

Một phần xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Một phần xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước

6/11/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành

6/11/2022

8:00 - 15:00

Một phần xã Thân Cửu Nghĩa; TT Tân Hiệp, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

5/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã An Thái Đông; Mỹ Lương; Mỹ Đức Tây; An Thái Trung

6/11/2022

8:00 - 12:00

Một phần xã An Thái Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

6/11/2022

7:00 - 18:00

Toàn huyện Tân Phú Đông