Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

17/9/2022

7:00 - 17:00

Một phần phường 1, 2, 4, TP Mỹ Tho

18/9/2022

7:00 - 16:00

Một phần xã Long Hưng; xã Tam Hiệp; Long Định, huyện Châu Thành. Một phần xã Phước Lập, huyện Tân Phước

18/9/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Lãnh Binh Cẩn, Trưng Trắc, Lê Lợi, Huyện Toại, Rạch Gầm, 30/4, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1; Một phần phường 2, 3, 8, TP Mỹ Tho

19/9/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Trung An, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

18/9/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Tân Phước; TT Vàm Láng; toàn bộ xã Gia Thuận

   

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

17/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy

19/9/2022

7:00 - 17:00

Một phần phường 2, TX Cai Lậy

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

17/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần khu 1 TT Chợ Gạo; Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền; Một phần ấp Phú Khương, xã Bình Phục Nhứt

17/9/2022

13:30 - 16:00

Một phần khu 2 TT Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

18/9/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Long Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

18/9/2022

6:00 - 14:00

Xã An Thái Trung; An Thái Đông; An Hữu; Hòa Hưng; Mỹ Lương; Mỹ Lợi A; Mỹ Lợi B; Mỹ Tân; Mỹ Trung; Mỹ Đức Tây; Tân Hưng; Tân Thanh