Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

20/11/2022

7:30 - 12:30

Một phần xã Tân Trung, TX Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

21/11/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Phú, Bình Ninh, xã Bình Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

20/11/2022

6:30 - 17:00

Phường 3; xã Tân Bình; Mỹ Hạnh Trung; Mỹ Phước Tây; một phần phường 1, 2, 4, 5, phường Nhị Mỹ; xã Thanh Hòa, TX Cai Lậy. Xã Phú Cường; một phần xã Thạnh Lộc; Bình Phú; Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

21/11/2022

8:00 - 13:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Đông, TX Cai Lậy

21/11/2022

13:30 - 17:00

Một phần xã Tân Hội; Mỹ Hạnh Đông, TX Cai Lậy

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

19/11/2022

7:00 - 9:00

Một phần khu 3 TT Chợ Gạo

19/11/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Bình Phan

19/11/2022

8:00 - 12:00

Toàn xã Xuân Đông

20/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần Bình Hạnh, Tân Bình, Long Thạnh, xã Long Bình Điền; Một phần khu 2 TT Chợ Gạo

21/11/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp Bình Khương 1, xã Bình Phục Nhứt

21/11/2022

9:00 - 14:00

Một phần ấp Bình Khương 1, xã Bình Phục Nhứt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

20/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần các xã Nhị Bình; Đông Hòa; Bình Trưng; Long Hưng; Song Thuận; Kim Sơn; Toàn phần các xã Vĩnh Kim; Bàn Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

21/11/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp An Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

21/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Hưng, Tân Hiệp, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông