Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

21/6/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

21/6/2022

7:30 - 15:00

Một phần ấp Bình Tạo, ấp Đồng, xã Trung An

21/6/2022

13:30 - 16:00

Một phần ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

22/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Cầu Xây, xã Kiểng Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

21/6/2022

7:00 - 15:00

Một phần xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

22/6/2022

7:00 - 15:00

Xã Long Thuận; Xã Bình Xuân, thị xã Gò Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Tây

20/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt

20/6/2022

11:30 - 14:00

Một phần ấp Bình Trung, Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt

21/6/2022

7:30 - 14:00

Một phần ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt; Một phần ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu

21/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Trung, xã Thạnh Nhựt; Một phần ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu; Một phần ấp Long Thới, xã Long Bình

22/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Trị

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

21/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy

22/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Hội; xã Thanh Hòa; phường 2, TX Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

20/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Hòa Đông

21/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Hòa Tây

22/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Hòa Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

20/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình; Một phần khu 2, TT Chợ Gạo

20/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Long Bình Điền

22/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

21/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Thiện Trung; Mỹ Lợi B

22/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Thiện Trung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

21/6/2022

8:00 - 17:00

Trung tâm y tế huyện Tân Phú Đông. Trạm La Thành Hiệp