Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

24/9/2022

7:00 - 16:30

Một phần đường Đoàn Giỏi, Phùng Há, xã Trung An, TP Mỹ Tho

24/9/2022

7:30 - 15:30

Một phần đường Lê Đại Hành, Hùng Vương, phường 1, TP Mỹ Tho

24/9/2022

7:30 - 16:30

Một phần phường 1, 7 TP Mỹ Tho

25/9/2022

6:30 - 16:00

Một phần xã Đạo Thạnh; Mỹ Phong; một phần phường 8, 9, TP Mỹ Tho

26/9/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

24/9/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Tân Đông; Tân Tây; TT Vàm Láng; toàn bộ xã Kiểng Phước

25/9/2022

7:00 - 18:00

Một phần xã Bình Ân; Tân Điền; Bình Nghị; toàn bộ xã Phước Trung; Tăng Hòa; Tân Thành; TT Tân Hòa

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

24/9/2022

7:30 - 17:00

Xã Hội Xuân; một phần xã Hiệp Đức; Long Trung, huyện Cai Lậy

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

24/9/2022

8:00 - 12:00

Một phần ấp Tân Phú 1, xã Tân Thuận Bình; một phần khu 2 TT Chợ Gạo; toàn xã Hòa Định (từ cống Hòa Định ngược ra ngã 3 chú sang có điện)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

24/9/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo

25/9/2022

7:30 - 15:00

Công ty TexGiang huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

24/9/2022

7:30 - 17:00

Toàn xã Tân Phong; một phần xã Cẩm Sơn; Hiệp Đức, huyện Cai Lậy