Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

26/7/2022

7:30 - 12:00

Một phần đường Trần Văn Hiển, xã Trung An, TP Mỹ Tho

26/7/2022

13:30 - 17:00

Một phần Tỉnh lộ 870B, xã Trung An, TP Mỹ Tho

27/7/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp 3 xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

27/7/2022

13:30 - 16:30

Một phần ấp 4, 5 xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

    

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

25/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Phước Lập; Tân Lập 1

26/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Lập 1

27/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Hòa Tây; Thạnh Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

25/7/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp Quang Phú, xã Quơn Long; một phần ấp Tân Bình 1, xã Tân Thuận Bình; Ấp Bình Khương 2, xã Bình Phục Nhứt

26/7/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp Bình Long, Tân Tỉnh, xã Song Bình; một phần ấp Bình Long, xã Bình Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

25/7/2022

8:00 - 9:30

Một phần xã Điềm Hy

25/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Điềm Hy

26/7/2022

7:30 - 15:00

Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành

26/7/2022

7:30 - 16:00

Một phần xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành. Một phần xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước

27/7/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

26/7/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A; Hậu Mỹ Trinh