Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

29/4/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Hòa Thạnh, xã Bình Ninh

29/4/2022

8:00 - 16:00

Một phần khu 1 TT Chợ Gạo; một phần ấp Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy

  

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

29/4/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Gảnh, Lý Quàn, Phú Hữu, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông

29/4/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Bình, Tân Lợi, Tân Định, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông