Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

9/5/2022

7:30 - 11:30

Một phần ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

9/5/2022

7:30 - 14:00

Một phần đường Lê Việt Thắng, phường 5, TP Mỹ Tho

10/5/2022

7:30 - 14:00

Một phần ấp 5, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho

11/5/2022

7:30 - 12:00

Một phần đường Lê Việt Thắng, Ấp Bắc, phường 5, TP Mỹ Tho

11/5/2022

7:30 - 14:00

Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TP Mỹ Tho

11/5/2022

7:30 - 16:00

Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Lê Văn Nghề, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho

  

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Gò Công

9/5/2022

7:30 - 15:00

Một phần xã Long Chánh, TX Gò Công

10/5/2022

7:30 - 15:30

Một phần phường 5, TX Gò Công

11/5/2022

7:30 - 16:00

Một phần phường 1; Một phần phường 2, TX Gò Công

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

9/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường 1; phường 2; phường 3; phường Nhị Mỹ; xã Tân Hội, TX Cai Lậy

10/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

10/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Mỹ Hạnh Đông, TX Cai Lậy

11/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Phú Nhuận; Long Tiên, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phước

9/5/2022

7:00 - 17:00

Một phần các xã Tân Hòa Tân; Thạnh Tân; Thạnh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

9/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Thọ Trung, xã Bình Phan

10/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy

11/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy