Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

10/9/2022

7:30 - 17:00

Một phần TL 864, ấp Bình Tạo, xã Trung An; Một phần đường Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Phẩm, Lê Thị Hồng Gấm, Trần Hưng Đạo, Hoàng Sa, phường 4, 6, TP Mỹ Tho

11/9/2022

6:30 - 17:00

Một phần phường 5; 10 và xã Trung An, TP Mỹ Tho

11/9/2022

7:30 - 17:00

Một phần phường 1; một phần phường 4, TP Mỹ Tho

11/9/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành

   

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

12/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

10/9/2022

8:00 - 16:00

Toàn xã Bình Phục Nhứt

12/9/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp Bình Phú, xã Thanh Bình

12/9/2022

8:00 - 11:30

Một phần khu 1, TT Chợ Gạo

12/9/2022

13:30 - 16:00

Một phần ấp Bình Thủy, xã An Thạnh Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

11/9/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Điềm Hy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

10/9/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Hậu Mỹ Trinh; Hậu Mỹ Phú; Hậu Mỹ Bắc A; Hậu Mỹ Bắc B; Thạnh Lộc; Mỹ Thành Nam; Mỹ Thành Bắc

10/9/2022

9:00 - 11:00

Một phần xã An Hữu