Ngày

Giờ

Điện lực Mỹ Tho

13/6/2022

7:30 - 15:00

Đường Nguyễn Minh Đường, ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho; Đường Phạm Thanh, phường 5, TP Mỹ Tho

13/6/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp 1, xã Trung An

14/6/2022

7:30 - 12:00

Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành

14/6/2022

7:30 - 14:30

Một phần ấp Tây, xã Long Định; ấp Nam, xã Long Hưng, huyện Châu Thành

15/6/2022

7:30 - 11:30

Một phần phường 6, TP Mỹ Tho

15/6/2022

7:30 - 14:30

Một phần lộ Vũ Mạnh, phường 6, TP Mỹ Tho; Một phần xã Long Hưng, TP Mỹ Tho

15/6/2022

7:30 - 14:30

Một phần ấp Trung, xã Long Định; ấp Nam, xã Long Hưng, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Công Đông

14/6/2022

7:00 - 12:00

Một phần ấp Kênh Ngang Trên, Kênh Ngang Dưới, xã Tân Thành

15/6/2022

7:00 - 12:00

Một phần ấp Láng, xã Tân Thành

   

Ngày

Giờ

Điện lực Cai Lậy

14/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần phường 1; một phần phường 4; một phần phường 5, TX Cai Lậy

15/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần xã Phú Cường, huyện Cai Lậy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Gạo

13/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Hòa Thạnh, xã Bình Ninh

14/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần khu 2, TT Chợ Gạo; Một phần ấp Điền Thạnh, xã Long Bình Điền; Một phần ấp Tân Thắng, xã Tân Thuận Bình

14/6/2022

13:30 - 16:00

Một phần ấp Thạnh Thới, một phần ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy; Một phần ấp Cầu Cống, xã Bình Phục Nhứt

15/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần ấp Bình Hưng, xã Bình Phan

15/6/2022

13:30 - 16:00

Một phần ấp Bình Phú, xã Bình Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành

15/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Một phần xã Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Trung Hòa, huyện Chợ Gạo

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cái Bè

14/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần xã Thiện Trí

15/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần xã Đông Hòa Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Phú Đông

13/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Hiệp, Tân Định, xã Tân Thới; Một phần ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông