Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bạc Liêu

29/5/2023

9:00 - 16:00

Ấp An Trạch Đông, xã Vĩnh Trạch

29/5/2023

13:30 - 18:00

Ấp Thào Lạng, xã Vĩnh Trạch

30/5/2023

6:30 - 9:30

KDC Tràng An, phường 7

30/5/2023

7:00 - 16:30

Ấp Kim Cấu, Công Điền, xã Vĩnh Trạch

30/5/2023

9:00 - 12:00

KDC Tràng An, phường 7

31/5/2023

7:00 - 16:30

Đường Rạch Ông Bổn, phường 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giá Rai

29/5/2023

7:00 - 11:00

Một phần khóm 1, 2, 5 phường Hộ Phòng; ấp 3A xã Tân Phong; ấp 3, 25 Phong Thạnh A; xã Phong Thạnh Tây

31/5/2023

7:00 - 7:45

Một phần khóm 4 phường Hộ Phòng

31/5/2023

8:15 - 9:00

Một phần khóm 4 phường Hộ Phòng

31/5/2023

9:30 - 10:15

Một phần khóm 4 phường Hộ Phòng

31/5/2023

13:00 - 13:45

Một phần ấp 10 xã Tân Phong; ấp Gò Muồng, xã Tân Thạnh

31/5/2023

14:15 - 15:00

Một phần ấp 10 xã Tân Phong; ấp Gò Muồng, xã Tân Thạnh

31/5/2023

15:30 - 16:15

Một phần ấp 10, 10A xã Tân Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Lợi

29/5/2023

7:00 - 12:00

Ấp Nhà Dài B, Chất Đốt, xã Châu Hưng A

29/5/2023

7:30 - 10:00

Ấp Năm Căn, xã Hưng Thành

30/5/2023

7:00 - 16:30

Ấp Thạnh Long, xã Châu Hưng A

31/5/2023

7:00 - 16:30

Ấp Trà Hất, Nhà Việc, Bào Sen, xã Châu Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

30/5/2023

6:00 - 9:00

Ấp 10, Huê 2, Vĩnh Đông, Vĩnh Bình A, Vĩnh Bình B, Tường 3A, Tường 3B, xã Vĩnh Thanh

30/5/2023

15:00 - 17:00

Ấp Bình Hổ, Bình Hổ A, xã Vĩnh Phú Tây; Ấp 21 xã Phong Tân, huyện Giá Rai

31/5/2023

7:00 - 9:00

Ấp Bình Lễ, Bình Tốt B, xã Vĩnh Phú Tây

31/5/2023

15:00 - 17:00

Ấp Mỹ 2, Mỹ Tân, Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Dân

31/5/2023

7:30 - 10:30

Ấp Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi

31/5/2023

12:30 - 16:00

Ấp Tà Ky, Ninh Phước, Ninh Thạnh 2, xã Ninh Hòa; Ấp Bình Dân, xã Lộc Ninh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đông Hải

29/5/2023

6:00 - 16:00

Ấp Canh Điền, Lam Điền, Lập Điền, Vinh Điền, xã Long Điền Tây; Ấp Thạnh An, Cây Dương, Cây Dương A, Đầu Lá, xã Long Điền

30/5/2023

7:00 - 10:30

Ấp Gò Cát, xã Điền Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòa Bình

29/5/2023

7:20 - 13:00

Ấp 14 xã Vĩnh Mỹ B; Ấp Huy Hết, Vĩnh Hội, Vĩnh Thành, Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Mỹ A; Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thịnh

29/5/2023

12:30 - 16:30

Ấp An Nghiệp, Bình Minh, xã Vĩnh Mỹ B

30/5/2023

6:20 - 17:00

Ấp 12, 15 xã Vĩnh Hậu A; Ấp 13 xã Vĩnh Hậu

31/5/2023

7:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh