Điện lực Phước Long

3/8/2021

6:30 - 16:30

 Ấp Phước 2, Bình Thanh, Bình Thạnh A, Bình Tốt, Bình Tốt A, Huê 1, Bình Tốt, xã Vĩnh Phú Tây

3/8/2021

6:30 - 16:30

 Ấp Phước Thạnh, Thọ Hậu, Phước Hậu, Thọ Tiền, xã Phước Long

Điện lực Hồng Dân

3/8/2021

6:00 - 14:30

 Ấp Xẻo Quao, Thống Nhất, Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa

4/8/2021

6:30 - 11:00

 Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, xã Lộc Ninh

4/8/2021

12:00 - 16:00

 Ấp Ninh An, xã Ninh Hòa

5/8/2021

6:30 - 14:30

 Ấp Tà Ben, Ninh Định, Vĩnh An, xã Ninh Hòa

6/8/2021

6:30 - 16:30

 Ấp Ninh Thạnh II, Tà Ky, Ninh Phước, xã Ninh Hòa

6/8/2021

6:30 - 16:30

 Ấp Đầu Sấu Đông, Bình Dân, xã Lộc Ninh

7/8/2021

6:30 - 9:00

 Ấp Bà Hiên, thị trấn Ngan Dừa. Ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh

Điện lực Đông Hải

3/8/2021

7:00 - 16:30

 Ấp Chòi Mòi, Long Phú, xã An Phúc

4/8/2021

7:00 - 12:30

 Ấp Gò Cát, xã Điền Hải

4/8/2021

7:00 - 12:30

 Ấp Trường Điền, Cái Cùng, xã Long Điền Đông

4/8/2021

7:00 - 14:30

 Ấp 3, 4, Hiệp Điền, Mỹ Điền, Châu Điền, xã Long Điền Đông A

5/8/2021

7:00 - 13:30

 Ấp Phước Thắng, xã An Phúc

6/8/2021

7:00 - 15:00

 Ấp Bửu 2, Vĩnh Điền, xã Long Điền Đông

7/8/2021

7:00 - 16:30

 Ấp Cái Keo, Phước Thắng, xã An Phúc

 Điện lực Hòa Bình

9/8/2021

6:00 - 11:00

 Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Mới, Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh