Điện lực thành phố Bến Tre

7/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Đức, xã Bình Phú, TP Bến Tre

7/11/2020 (7h00-17h00): KP 2, 3 phường 1 nay thuộc phường An Hội

8/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, Bình Công, Phú Lợi, xã Bình Phú

8/11/2020 (7h00-17h00): Ngân hàng TMCP Công Thương

8/11/2020 (7h00-17h00): KP 1, 2 phường 3 nay thuộc phường An Hội

10/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Sơn Đông; 

11/11/2020 (7h00-17h00): KP 2, 3 phường 8

12/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Công, Bình Thành, Phú Lợi, xã Bình Phú

13/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 1 xã Sơn Đông

Điện lực Ba Tri

7/11/2020 (7h00-17h00): KP 2, 3 thị trấn Ba Tri; Ấp 8 xã An Thủy, huyện Ba Tri

9/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 7 xã Bảo Thạnh; Ấp 6 xã Tân Xuân; Ấp 8 xã An Đức; Ấp 6 xã An Hiệp huyện Ba Tri

10/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Bến Bàu, Bờ Bàu, Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh; Ấp Hòa Bình, xã Mỹ Hòa; Ấp An Bình, xã An Hòa Tây; Ấp 6 xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

11/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 6, 9 xã Bảo Thạnh; Ấp Nhơn Phú, xã Mỹ Nhơn; Ấp An Nhơn, An Qưới, xã Vĩnh An; Ấp 2, 3 xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri

12/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 9 xã Bảo Thạnh; Ấp 5 xã An Hiệp; Ấp An Phú, xã An Hòa Tây; Ấp An Hòa, xã An Ngãi Tây; Ấp 2 xã An Tân Hưng, huyện Ba Tri

13/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 5, 9 xã Bảo Thạnh; Ấp 1, 2, 3, 4 xã Mỹ Nhơn; Ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

8/11/2020 (7h00-13h00): Xã Thành Thới A, Thành Thới B; Ấp An Lộc Thị, An Lộc Giồng, xã An Thạnh

10/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Viên, xã Thành Thới B

11/11/2020 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, xã Bình Khánh

12/11/2020 (7h00-17h00): KP 7 thị trấn Mỏ Cày; Ấp Bình Tây, xã Hương Mỹ

Điện lực Bình Đại

7/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Bình Thới; Ấp 5 xã Thạnh Phước; KP 1, 2, 3 thị trấn Bình Đại

9/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc

10/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Thạnh Trị

11/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 1, 2, 3 xã Thạnh Phước

12/11/2020 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Bình Thắng

Điện lực Thạnh Phú

7/11/2020 (7h30-17h00): Xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú

8/11/2020 (7h30-17h00): KP 1 thị trấn Thạnh Phú

9/11/2020 (7h30-17h00): Ấp An Huề, xã An Qui

10/11/2020 (7h30-17h00): Ấp An Hội, An Điền, xã An Thuận; KP 1 thị trấn Thạnh Phú

11/11/2020 (7h30-17h00): Ấp An Khương, xã Mỹ An; Ấp Phú Lợi, xã Phú Khánh

12/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh An, xã Bình Thạnh; Ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải; Ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú

13/11/2020 (7h30-17h00): KP 3 - ấp Thạnh Quí, thị trấn Thạnh Phú

Điện lực Châu Thành

7/11/2020 (7h00-17h00): Xã An Hóa

9/11/2020 (9h30-11h00; 13h30-17h00): Ấp Phước Hậu, Phước Hòa, xã An Phước

10/11/2020 (7h00-18h00): Ấp Hòa Long, Hòa Hưng, Hòa Thanh, Hòa An, xã Giao Long

11/11/2020 (7h00-18h00): Ấp 1, 2 xã An Khánh; Ấp Phước Thiện, Phước Thành, xã Phước Thạnh

12/11/2020 (7h00-18h00): Ấp Phước Thới, Phước Hưng, Phước Hậu, xã An Phước; Ấp An Bình, Thuận Điền, Hòa Thanh, xã An Hiệp

13/11/2020 (7h00-18h00): Ấp Tiên Đông Thượng, xã Tiên Thủy; Ấp Phước Định, Phước Trạch, xã Phước Thạnh; Ấp Hữu Thành, xã Hữu Định

Điện lực Giồng Trôm

7/11/2020 (7h30-17h00): Xã Hưng Nhượng; Ấp An Thuận, xã Tân Thanh; xã Tân Hào; Tân Lợi Thạnh; Ấp 1A, 1B, 2A, 2B xã Thạnh Phú Đông, xã Hưng Lễ; Ấp 1, 4, 5, 6 xã Long Mỹ

8/11/2020 (8h00-17h00): Nhà máy Thành Thành Công

9/11/2020 (8h00-17h00): Ấp 1 xã Lương Quới; Ấp 4 xã Bình Hòa; Ấp 3 xã Thạnh Phú Đông; Khách hàng Nguyễn Thanh Triều

10/11/2020 (7h30-18h00): Ấp 5 xã Hưng Nhượng

11/11/2020 (7h30-18h00): Ấp 1, 3 xã Hưng Nhượng

12/11/2020 (7h30-18h00): Ấp 1, 2 xã Lương Phú; Ấp 6 xã Lương Hòa

Điện lực Chợ Lách

8/11/2020 (7h00-18h00): KP 1 – ấp Bình An, Bình An A, Bình An B, thị trấn Chợ Lách; Ấp Hưng Nhơn, Định Bình, Long Hiệp, Đại An, Hòa Thạnh, Nhơn Phú, xã Hòa Nghĩa; Ấp Long Huê, Long Vinh, Long Hòa, Quân An, Long Quới, xã Long Thới

9/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành; Ấp Lân Tây, xã Phú Sơn; Ấp Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa; Ấp Long Vinh, xã Long Thới; Ấp Phú Hiệp, Lộc Hiệp, xã Vĩnh Bình

10/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Tây Lộc, xã Vĩnh Thành; Ấp An Hòa, An Qui, Long Huê, xã Long Thới

11/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Đông Kinh, xã Vĩnh Hòa

12/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Đại An, Hưng Nhơn, xã Hòa Nghĩa; Ấp Lân Tây, xã Phú Sơn

Điện lực Mỏ Cày Bắc

8/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Trị, xã Khánh Thạnh Tân

9/11/2020 (7h00-13h00): Ấp Tân Hưng, xã Hưng Khánh Trung A

10/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ

11/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Đông Trị, xã Thành An

12/11/2020 (7h00-17h00): Ấp Tân Lợi, Tân Thuận Ngoài, Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây