Điện lực Đồng Xoài

19/1/2021 (7h30-16h30): Ấp 1, ấp 4 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

22/1/2021 (7h30-16h30): Ấp Bưng C, một phần ấp 6 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

17/1/2021 (8h00-16h00): TBA Quang Phúc, phường Phước Bình, TX Phước Long

Điện lực Bù Đăng

18/1/2021 (7h30-9h30): Thôn 5 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

18/1/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp 2 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

19/1/2021 (7h30-9h30; 13h00-15h00): Một phần ấp 2 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

20/1/2021 (7h30-9h30; 11h00-11h30): Một phần khu Đức Lập, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng

20/1/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp 1 xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

21/1/2021 (7h30-9h30; 13h00-15h00): Một phần ấp 1 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

22/1/2021 (7h30-9h30): Một phần ấp 1 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

22/1/2021 (13h00-14h30; 15h00-16h30): Một phần khu Đức Thiện, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

19/1/2021 (8h00-10h00): Thôn Tân Hiệp, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

19/1/2021 (10h00-11h00): Một phần thôn 5B, xã Long Hà; thôn Tân Hưng, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

Điện lực Đồng Phú

17/1/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

18/1/2021 (7h30-9h30): Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài,

18/1/2021 (10h00-11h30): Ấp Dên Dên, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

19/1/2021 (7h30-9h30; 10h00-11h30): Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

20/1/2021 (7h30-9h30; 10h00-11h30): Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

21/1/2021 (7h30-9h30): Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

21/1/2021 (10h00-11h30): Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

22/1/2021 (7h30-9h00; 10h00-11h30): Xã Tân Hoà, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

19/1/2021 (8h00-10h00): Một phần thôn Đắk U, xã Đák Ơ, huyện Bù Gia Mập 

20/1/2021 (8h00-10h00): Một phần thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

20/1/2021 (10h30-11h30; 13h00-16h00): Một phần thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

21/1/2021 (7h30-12h00): Một phần xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản