Điện lực Đồng Xoài

23/2/2021 (7h30-16h30): Ấp 1 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

Điện lực Phước Long

18/2/2021 (7h50-8h45): TBA Long Vũ, KP 4 phường Long Thủy, thị xã Phước Long

18/2/2021 (8h30-9h30): TBA Đặng Thị Liên, KP 4 phường Long Thủy, thị xã Phước Long

18/2/2021 (9h30-10h30): TBA Trương Thị Mai, KP 4 phường Long Thủy, thị xã Phước Long

18/2/2021 (10h00-11h30): TBA Vân Dũng, KP 4 phường Long Thủy, thị xã Phước Long

18/2/2021 (13h20-14h20): TBA Tuấn Minh, KP 1 phường Long Thủy, thị xã Phước Long

18/2/2021 (13h50-15h00): TBA Như Sơn, KP 1 phường Long Thủy, thị xã Phước Long

18/2/2021 (14h30-15h30): TBA Trần Hồng Vũ, KP 1 phường Long Thủy, thị xã Phước Long

18/2/2021 (15h00-16h30): TBA Trần Thị Cẩm Vân, KP 1 phường Long Thủy, thị xã Phước Long