Điện lực Đồng Xoài

2/3/2021 (7h30-16h30): Một phần KP 3 phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

24/2/2021 (7h50-8h45): TBA Tân Hoàn Mỹ, KP Bình Giang 1 phường Sơn Giang, TX Phước Long

24/2/2021 (8h30-9h30): TBA Trần Thị Anh Đào, KP Bình Giang 1 phường Sơn Giang, TX Phước Long 

24/2/2021 (9h30-10h30): TBA Tiến Đông, KP Bình Giang 1 phường Sơn Giang, TX Phước Long

24/2/2021 (10h00-11h30): TBA Thu Nga, KP Bình Giang 1 phường Sơn Giang, TX Phước Long

24/2/2021 (13h20-14h20): TBA Sơn Ca, KP Bình Giang 1 phường Sơn Giang, TX Phước Long

24/2/2021 (13h50-15h00): TBA Đặng Thị Thu Thảo, Thôn Tập đoàn 7 xã Long Giang, TX Phước Long

24/2/2021 (14h30-15h30): TBA Ngân Ngọc, Thôn Tập đoàn 7 xã Long Giang, TX Phước Long

24/2/2021 (15h30-16h30): TBA Đinh Công Hòa, KP Bình Giang 1 phường Sơn Giang, TX Phước Long

25/2/2021 (7h50-8h45): TBA Thanh Thủy, KP Phước An phường Phước Bình, TX Phước Long

25/2/2021 (8h30-9h30): TBA Đoàn Văn Long, KP Phước An phường Phước Bình, TX Phước Long

25/2/2021 (9h30-10h30): TBA Đoàn Văn Long, KP Phước An phường Phước Bình, TX Phước Long

25/2/2021 (10h30-11h30): TBA Ánh Thi, KP 6 phường Long Phước, TX Phước Long

25/2/2021 (13h20-14h20): TBA Nhật Anh, KP 6 phường Long Phước, TX Phước Long

25/2/2021 (13h50-15h00): TBA Tính Hiền, KP 7 phường Long Phước, TX Phước Long

25/2/2021 (14h30-15h30): TBA Hoàng Kinh Tiến, KP 7 phường Long Phước, TX Phước Long

25/2/2021 (15h30-16h30): TBA Trần Văn Quang, KP 7 phường Long Phước, TX Phước Long

Điện lực Bù Đốp

2/3/2021 (7h30-16h30): Nhánh rẽ Đắc Quýt tuyến 472 Bù Đốp ấp Tân Lập xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp

Điện lực Đồng Phú

24/2/2021 (8h30-10h00; 10h10-11h30): Một phần xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú

25/2/2021 (7h30-11h30; 13h30-16h30): Một phần xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

25/2/2021 (7h30-11h30): Thôn Bù Ca Mau, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập; Thủy điện Bù Ca Mau, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập